verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2001

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň na svém veřejném zasedání dne 1. 8. 2001 schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV):

O výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Čl. I.

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy (MŠ) a školní družiny (ŠD) stanovuje obec Vrčeň příspěvek, který bude hrazen rodiči nebo jinými zákonnými zástupci (např. opatrovníky apod.), jejichž děti (svěřenci) jsou zapsány nebo přihlášeny v Mateřské škole a ve školní družině.

Čl. II

Příspěvek musí být zaplacen na příští měsíc do konce měsíce předcházejícího na ředitelství MŠ nebo ŠD, a to v této výši:

a) pro dítě zapsané v MŠ se příspěvek stanovuje na 120,-Kč měsíčně.

b) Pro dítě zapsané do ŠD se příspěvek stanovuje na 60,-Kč měsíčně.

Čl. III.

Příspěvek se neplatí, jestliže po uhrazení příslušné částky by klesl součet příjmů příslušníků v domácnosti, ve které žije dítě, pod 1,25-ti násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb nezbytných pro domácnost.

Čl. IV.

V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo v nesprávné výši, zaplatí plátce penále ve výši 10-ti % dlužné částky. Pokud nebude penále zaplaceno nejpozději do 15-tého dne posledního měsíce čtvrtletí, nebude dítě zapsáno do MŠ či ŠD na další čtvrtletí.

Čl. V.

Rodiče dětí, kteří by mohli být od příspěvku osvobozeni (viz. Čl. 3), musí prokázat na ředitelství MŠ nebo ŠD součet příjmů příslušníků v domácnosti potvrzený zaměstnavatelem nebo finančním úřadem.

Čl. VI.

Při nepřítomnosti dítěte (nemoc, úraz, apod.), do 10-ti pracovních dnů v měsíci, zaplatí rodiče nebo jejich zákonný zástupce plný poplatek.

Při nepřítomnosti dítěte nad 10 a více dnů, bude za dítě, každý den přítomnosti v MŠ či ŠD uhrazeno:

a) pro dítě zapsané v MŠ 6,-Kč

b) pro dítě zapsané do ŠD 3,-Kč

Čl. VII.

Tato OZV byla vyvěšena dne 2. 8. 2001 na úřední desce OÚ a nabývá účinnosti 15.-tý den po jejím vyvěšení, tj. dne 17. 8. 2001.

Zároveň tímto se ruší OZV č. 2/1993.Jana Černá v. r. - místostarostka obce

Petr Mašek v. r. - starosta obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]