verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2003

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 29. 9. 2003 usneslo vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů (dále jen školského zákona) tuto obecně závaznou vyhlášku: (dále je vyhlášku)

čl. 1

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví příspěvek rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte (dále jen plátce) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, (dále jen MŠ) a školní družiny Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, (dále jen ŠD) jejichž zřizovatelem je obec Vrčeň.

čl. 2

Výše a splatnost příspěvku

1) Příspěvek podle čl. 1 činí za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno k pobytu ve školských zařízeních v souladu se školským zákonem:

a) pro dítě zapsané v MŠ 120 Kč měsíčně

b) pro dítě, jehož rodiče pobírají měsíční rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte (nepravidelná docházka) 40 Kč měsíčně

c) pro dítě zapsané do ŠD 60 Kč měsíčně ode dne účinnosti této vyhlášky. Výše příspěvku byla projednána s Krajským úřadem Plzeňského kraje a nepřesahuje 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě.

2) Příspěvek hradí plátce měsíčně a je splatný k 15. dni v kalendářním měsíci. Pokud bylo dítě přihlášeno (zapsáno) v průběhu kalendářního měsíce, je příspěvek splatný do 5 dnů po datu přihlášení (zapsání).

3) Příspěvek se nekrátí poměrnou částí podle docházky dítěte do školy. Pouze při nepřítomnosti dítěte ze závažných důvodů (nemoc, úraz, apod.), do 10ti pracovních dnů v měsíci zaplatí rodiče nebo jejich zákonný zástupce poplatek v plné výši.

Při nepřítomnosti dítěte nad 10 a více dnů v měsíci, bude za každý den přítomnosti dítěte uhrazeno:

a) za dítě zapsané v MŠ 6 Kč

b) za dítě zapsané do ŠD 3 Kč

4) Příspěvek /případně penále/ zaplatí plátce složenkou na účet Obecního úřadu Vrčeň.

čl. 3

Osvobození od placení příspěvku

1) Příspěvek se neplatí v souladu § 19 d školského zákona, jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, klesne pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

2) Nárok na osvobození od placení příspěvku dle čl. 3 odst. 1 plátce prokazuje řediteli (-ce) MŠ a ZŠ potvrzením odboru sociálních věcí příslušného pověřeného úřadu, který o výsledku svého šetření vydá písemné potvrzení plátci s platností na dobu 3 měsíců. Součástí potvrzení je vždy poučení o povinnosti plátce oznámit vydávajícímu odboru změnu rozhodných skutečností do 8 dnů.

3) Osvobození od úhrady poplatku počíná měsícem, v němž byly rozhodné skutečnosti prokázány. Příspěvek se neplatí poprvé za měsíc, ve kterém plátce předal řediteli (-ce) školy, v níž je dítě přihlášeno (zapsáno), potvrzení vydané odborem sociálních věcí podle odst. 2. Pokud byl za tento měsíc příspěvek již zaplacen, bude vrácen plátci.

čl. 4

Sankční opatření

1) Pokud plátce nezaplatí příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD dle čl. [2] vyhlášky nebo nepředloží potvrzení o osvobození dle čl. 3 odst. 2 vyhlášky ke dni splatnosti dle čl. 2 odst. 2 vyhlášky, je plátce povinen zaplatit dosud nezaplacený příspěvek, včetně penále ve výši 10 % dlužného příspěvku po zaokrouhlení na celé Kč nahoru do posledního dne uvedeného měsíce.

čl. 5

Ustanovení společná a závěrečná

1) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň. č. 1/2001 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte (dále jen plátce) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny ze dne 1.8.2001

2) Z důvodu naléhavého obecného zájmu, nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1. října 2003.


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 30.10.2003

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]