verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2004

5. únor 2008

Obec Vrčeň na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29. 3. 2004 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona čl. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku /dále je vyhlášku/"

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Vrčeň upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Vrčeň, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Vrčeň je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce Vrčeň podle čl. 5 této vyhlášky.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x měsíčně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele SDH. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) májové slavnosti – stavění máje.; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena přítomnými a pověřenými členy SDH, kteří pro tuto akci tvoří požární hlídku. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce,

b) kulturní a společenské akce; požární bezpečnost při provozování těchto akcí je zabezpečena přítomnými a pověřenými členy SDH, kteří pro tuto akci tvoří požární hlídku. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce,

c) kulturní akce na sportovním hřišti a návsi (memoriál, turnaje, pouť atd.).; požární bezpečnost při pořádání těchto akcí je zabezpečena přítomnými a pověřenými členy SDH, kteří pro tuto akci tvoří požární hlídku. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce,

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do úplné likvidace se splněním podmínek 1, 2, 3 nařízení Plzeňského kraje 1/2002; požární bezpečnost obce v tomto období je zabezpečena technickými a organizačními opatřeními v příloze 2,3,4 této vyhlášky. Konkrétní požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace pro příslušnou akci.

b) Období dlouhodobého sucha a při sklizni pícnin a obilovin; požární bezpečnost obce v tomto období je zabezpečena zákazem kouření a rozděláváním ohňů v obecních lesích, zatravněných porostech, v křovinách a na polích, zřízením požární hlídky. Konkrétní požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.

c) Letní období od 15.června do 15.září příslušného kalendářního roku; požární bezpečnost obce v tomto období je zabezpečena zákazem kouření a rozděláváním ohňů v obecních lesích, zatravněných porostech, v křovinách a na polích.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Základní škola; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena v souladu s požadavky zák.o PO, tj. odborně způsobilou osobou v požární ochraně, určeným preventistou požární ochrany a požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace požární ochrany objektu.

b) Mateřská škola; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena v souladu s požadavky zák.o PO, tj. odborně způsobilou osobou v požární ochraně, určeným preventistou požární ochrany a požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace požární ochrany objektu.

c) Hostinec „Na Faře“ ; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena v souladu s požadavky zák.o PO, tj. pověřenou osobou - nájemcem. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace požární ochrany objektu.

(4) Co občané nesmí a co je zakázáno:

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (např. jakýkoliv neoprávněný zásah do elektroinstalace)

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) provádět vypalování porostů.

(5) Občan je povinen

a) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

h) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

i) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Vrčeň je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Vrčeň je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Článek 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec Vrčeň zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v následující tabulce, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Dislokace JPOKategorie JPOPočet členůMinimální počet členů v pohotovosti
Vrčeň JPOV/194

Požární technika a věcné prostředky POPočet
PS 121
PPS 81
Dopravní automobil1
Dýchací přístroj4
(2) členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Vrčeň náves nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti; stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec Vrčeň stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené zdroje

Obecní rybník, o ploše cca 1000m2 a hloubce 1m. Je majetkem obce Vrčeň. Obec je povinna zdroj vyčist od naplavenin a usazenin. Po delší straně nádrže je místní zpevněná komunikace cca 1,5m od břehu. Břeh tvoří zpevněná kolmá hráz umožňující čerpání přímo z komunikace, která dle čl. 15 ČSN 73 6639 odpovídá bodu a) – technicky a organizačně je zajištěno, aby vodní hladina v prostoru čerpacího stanoviště neklesla pod 1m. Na místě byl určen a označen prostor čerpacího stanoviště, který odpovídá čl. 15 ČSN 73 6639 bodu b). Za technický stav a funkčnost požárně bezpečnostního zařízení odpovídá velitel SDH. Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostního zařízení musí být prováděny dle §7 vyhl.č.246/2001 Sb., záznam o provedených kontrolách, provozu, údržbě a opravách musí být uveden v požární knize obce. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Obec Vrčeň v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

b) umělé zdroje

hydrantová síť, potrubí DN 125, osazené 3ks podzemních požárních hydrantů.

Za technický stav a funkčnost požárně bezpečnostního zařízení odpovídá velitel SDH. Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí prostřednictvím osob pověřených správcem tohoto zařízení (Servisní firma) a to jednou ročně. Servisní firma musí být pověřena servisní a montážní činností výrobcem zařízení. Označení musí být provedeno viditelně i v zimních měsících.

(2) Obec Vrčeň v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku vhodného směru příjezdu, příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje územní odbor Plzeň – jih.

(3) Vlastníkem zdrojů vody pro hašení je obec.

(4) Vlastníkem pozemků a příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení požárů je obec.

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec Vrčeň zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

Seznam ohlašoven požáru v obci
číslo popisnémajitel, provozovatel objektuProvozní doba
čp. 7Luděk Kovařík00.00 – 24.00 hod.
čp. 12ZOD Vrčeň07.00 – 15.00 hod.
čp. 114Bohuslav Skala17.00 – 05.00 hod.
čp. 69Jiří Strolený17.00 – 05.00 hod.
čp. 129František Šimánek17.00 – 05.00 hod.
(2) Obec Vrčeň zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
Další místa pro hlášení požáru
číslo popisnémajitel, provozovatel objektuprovozní doba
čp. 7Základní škola VrčeňPondělí až pátek
  1. 00 – 15.00 hod.
čp. 12Mateřská školaPondělí až pátek
  1. 00 – 15.00 hod.
čp. 114Obecní úřadPondělí až pátek
  1. 00 – 15.00 hod.

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci Vrčeň se provádí:

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 s tón – 10 s pauza – 25 s tón) nebo

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Vrčeň vyhlašuje obecním rozhlasem, v případě výpadku proudu voláním „HOŘÍ“.

Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1.

Článek 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrčeň „Požární řád obce“ ze dne 13. 2. 1995

Článek 11

Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1. 4. 2004


MAŠEK Petr - starosta obce

BERÁNKOVÁ Eva - místostarostka obce


Vyvěšeno: 31.3. 2004

Sejmuto: 16. 4. 2004

Účinnost: 1. 4. 2004
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2004

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

podle požárního poplachového plánu kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního poplachuPrvní jednotka PODruhá jednotka POTřetí jednotka PO
I.Nepomuk, VrčeňNepomuk SDHKasejovice
II.Kasejovice, ČížkovŽinkovy, Mladý SmolivecMěčín, Blovice
III.Nové Mitrovice, LnářeSpálené Poříčí, Blatná HZSMyslív

Příloha č. 2 k v vyhlášce č. 1/2004

Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě

Ruční pálení klestu

a) místo pálení zbytků určuje příslušný lesní,

b) místo pálení zbytků musí být povoleno, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.,

c) ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnou 2 metry,

d) v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru,

e) silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,

f) pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s technicko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází,

g) při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1+1, požární hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím OZO, TPO,

h) musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek, na místě pálení musí být k dispozici "požární voda" (sudy naplněné vodou a vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty, tlumiče, hrábě apod.),

i) místo pálení musí být vzdáleno min. 200 m od trvalé zástavby obce či města.

Hlášení o pálení musí obsahovat:

1) datum a čas pálení,

2) druh spalované látky,

3) přesnou lokalitu místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),

4) zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),

5) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,

6) jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,

7) uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest,

8) orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,

9) jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,

10) jméno a telefonické spojení na ohlašující osobu,

11) případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

Poznámka: Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od lesa, je třeba vzniklou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními.


Příloha č. 3 k v vyhlášce č. 1/2004

Podmínky při pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu)

1) Hořlavý odpad (suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů) může fyzická osoba spalovat za těchto podmínek:

a) pálení může být provedeno jen na vlastním pozemku majitele (uživatele) a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.,

b) pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,

c) pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,

d) po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.

2) Ostatní hořlavý odpad (plasty, hořlavé kapaliny apod.) je zakázáno pálit.


Příloha č. 4 k v vyhlášce č. 1/2004

Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě

1) Při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. *12)

2) Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:

a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,

b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,

c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,

d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,

e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.

3) Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.

*12) § 17 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]