verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2005

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 29. 8. 2005 usnesením č. 13/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň a města Nepomuk o vytvoření společných školských obvodů je území obce Vrčeň částí školského obvodu Základní školy Nepomuk , Školní 546 , Nepomuk zřízené městem Nepomuk , pro 2. stupeň.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem 1. září 2005.


MAŠEK Petr - starosta obce

BERÁNKOVÁ Eva - místostarostka obce


Vyvěšeno: 30.08. 2005

Sejmuto: 14.09.2005

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]