verze pro tisk

Vyhláška č. 2/2001

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň schválilo dne 29. 11. 2001 vydat podle § 17, odst. 2, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. i), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku

"O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Vrčeň a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů"

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
 2. Vyhláška platí na celém území obce Vrčeň.

Čl. II

Závaznost vyhlášky

 1. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
 2. Na původce odpadu - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad podobný komunálnímu, se kterými obec uzavřela smlouvu dle § 17, odst. 5), zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. III

Základní pojmy

 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce Vrčeň při činnosti fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství , při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
 2. Nebezpečných odpad je odpad uvedený v Seznamů nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb.o odpadech. Například se jedná o odpad - upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel , kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy , léky apod..
 3. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např.plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.
 4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky apod.
 5. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva apod.
 6. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
 7. Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob se za původce považuje obec.
 8. Obec se stává původce komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
 9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
 10. Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem (popelnice, kontejner, odpadkový koš).

Čl. IV

Systém třídění a sběru komunálního odpadu

Složky odpadůZpůsob ukládání odpadůMísto uložení odpadu
Papír, sklo, plastyBarevně odlišené a nápisem označené sběrné nádobyNádoby jsou umístěny na návsi
Zbytkový komunální odpadSběrné nádoby umístěné u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení a k individuální rekreaci o objemu 110 litrůNádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení a k individuální rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz
Kovový odpadPro tyto účely vyhrazené místoPod objektem č.p. 10
Biologický odpadNa vyhrazené místo určené obcíAmbulantní svozy v určených termínech obce
Nebezpečné odpadyAmbulantní svozAmbulantní svozy nebezpečných odpadů nejméně 2x ročně dle pokynů obce
Objemný odpadAmbulantní svozAmbulantní svozy minimálně1x ročně dle pokynů obce
Stavební odpadDo pronajatých kontejnerů obce nebo oprávněné firmy, na povolenou mezideponii stavebních odpadůDo přistavených kontejnerů u místa jejich vzniku, popřípadě na povolenou mezideponii stavebních odpadů v obci
Odpad ze hřbitovaDo kontejnerů 1.100 lU hřbitova

Čl. V

Režim nakládání se stavebním odpadem

Stavení odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k využití nebo zneškodnění na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem (mezideponie stavební suti).

Čl. VI

Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
 2. Vlastníci sběrných nádob jsou povinni si zajistit jejich údržbu, umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné při svozu odpadů.
 3. ZAKAZUJE SE:

· odkládat odpady mimo sběrné nádoby

· ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební suť

· zapalovat obsah sběrných nádob

· poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů či značení spreji

· ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat

Čl. VII

Poplatek za komunální odpad

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
 2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost, aj.) jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce obce Vrčeň č. 3 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ČL. VIII

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na katastrálním území obce Vrčeň provádí obec.

ČL. IX

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů - § 46, odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za nejž lze uložit pokutu do do 30.000,-Kč.

ČL. X

Zrušovací usnesení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1 z roku .1998 "O nakládání s odpady na území obce".

ČL. XI


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002Jana Černá v. r. - místostarostka obce

Petr Mašek v. r. - starosta obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]