verze pro tisk

Vyhláška č. 2/2004

5. únor 2008

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 13. 12. 2004, usnesením č. 10/2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2004.


MAŠEK Petr - starosta obce

BERÁNKOVÁ Eva - místostarostka obce


Vyvěšeno: 15.12. 2004

Sejmuto:

Účinnost: 31.12.2004

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]