verze pro tisk

Vyhláška č. 2/2005

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usnesením č. 14/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

kterou se stanoví školský obvod základní školy

Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň a obcí Sedliště, Srby, Čížkov a Klášter o vytvoření společných školských obvodů je území obce Vrčeň částí školského obvodu Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43 zřízené obcí Vrčeň pro I. stupeň.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


MAŠEK Petr - starosta obce

BERÁNKOVÁ Eva - místostarostka obce


Vyvěšeno: 13.12. 2005

Sejmuto: 31.12.2005

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]