verze pro tisk

Vyhláška č. 2/2010

25. květen 2010
OBEC VRČEŇ
Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň
č. 2/2010
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrčeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém XIX. zasedání dne 24. 5. 2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce /textem a podpůrně na mapce/, je možný pohyb psů pouze „na vodítku“ nebo „s náhubkem“.b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce /textem a podpůrně na mapce/, shodné s písmenem a) tohoto článku 1, se zakazuje výcvik psů.2) Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: Část pozemku parc.č. 797/1 zvaného „Farní Vrch“, který je fyzicky dlouhodobě veden jako trvalý travní porost. Část vyčleněného pozemku se nachází blíže k zastavěné části obce, jehož hranice je vedena napříč sloupy elektrického vedení.2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 1/2000, o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 14. 6. 2010.

Bc. Petr Mašek, starosta obce | Eva Beránková, místostarostka obce


Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Vrčeň č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrčeň

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b) obecně závazné vyhlášky obce Vrčeň č. 2/2010:

a) VP (dále jen veřejné prostranství) na návsi (spodní i horní)

b) VP „Vyšehrad“

c) VP „Plaňky“

d) VP „Draha“

e) VP vedoucí okolo „Opatského rybníka“

f) VP „ Na Vídrholci“

g) VP vedoucí ke hřbitovu, vč. parkoviště a přilehlého okolí

h) VP v intravilánu podél místní komunikace směr Tojice

i) VP v intravilánu podél místních a obslužných komunikací v lokalitě „bytovky“ a „řadové domky“

j) VP v intravilánu podél celé průtahové silnice II. třídy od Nepomuka na Čečovice

k) VP v intravilánu podél celé silnice III. třídy směr Sedliště.


Náhled

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!