verze pro tisk

Vyhláška č. 3/2001

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce VRČEŇ schválilo dne 29. 12. 2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

"O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

Čl. 1

Základní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovení poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce VRČEŇ.

2) Vyhláška se vztahuje na:

a. všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt

b. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to v plné výši poplatku

Čl. 2

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen "provoz systému nakládání s odpady") .

Čl. 3

Plátce a poplatník

1) Poplatník je každá fyzická osoba, při jejich činnosti vzniká komunální odpad. Je to každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, či má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud v této stavbě není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

2) Plátcem poplatku je vlastník, společný zástupce za domácnost nebo správce nemovitosti, v níž se zdržují osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu. U nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem a plátcem poplatku vlastník nemovitosti.

Čl. 4

Správce poplatku

1) Správu poplatku vykonává obecní úřad Vrčeň (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník dle čl. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy tato změna nastala.

Poplatník dle čl. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 6

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 310,-Kč a je tvořena

a) z částky 117,-Kč za kalendářní rok a

b) z částky 193,-Kč za kalendářní rok. Tato částky je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 71.462,- Kč a byly rozúčtovány takto 71.462 : 370 = 193,14, tj. 193,-Kč

(2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 410,-Kč a je tvořena

a) z částky 217,-Kč za kalendářní rok a

b) z částky 193,-Kč za kalendářní rok. (Tato částka je stanovená stejným způsobem jako v Čl. 3 odst. 1 písm. b).

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce. Je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 7

Úlevy od poplatku

1) Obec snižuje na základě § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, sazbu poplatku: Pro poplatníka podle čl. 1 písm. a) této vyhlášky v domácnosti s více jak 4 osobami na částku 1.240,- Kč.

2) Vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na úlevu.

Čl. 8

Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeni

a) osoby, které se v obci nezdržují déle jak 3 roky

(2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 9

Splatnost

(1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 15. 7. kalendářního roku.

(2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 15. 2. kalendářního roku.

Čl. 10

Správce poplatku

Správu poplatku vykonává obecní úřad Vrčeň (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 11

Platební výměr

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 12

Sankce

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.Čl. 13Lhůty pro vyměření poplatku

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

(2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 13


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.


Jana Černá v. r. - místostarostka obce

Petr Mašek v. r. - starosta obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]