verze pro tisk

Vyhláška č. 3/2003

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 15. 12. 2003 usneslo vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů /dále jen školského zákona/ tuto obecně závaznou vyhlášku /dále je vyhlášku/:

O příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň

čl. 1

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví příspěvek rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte (dále jen plátce) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, (dále jen MŠ) a školní družiny Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, (dále jen ŠD) jejichž zřizovatelem je obec Vrčeň.

čl. 2

Výše a splatnost příspěvku

1) Příspěvek podle čl. [1] činí za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno k pobytu ve školských zařízeních v souladu se školským zákonem:

a) pro dítě zapsané v MŠ 120,- Kč měsíčně

b) pro dítě, jehož rodiče pobírají měsíční rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte /nepravidelná docházka/ 40,- Kč měsíčně

c) pro dítě zapsané do ŠD 60,- Kč měsíčně ode dne účinnosti této vyhlášky. Výše příspěvku byla projednána s Krajským úřadem Plzeňského kraje a nepřesahuje 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě.

2) Příspěvek hradí plátce měsíčně a je splatný k 15. dni v kalendářním měsíci. Pokud bylo dítě přihlášeno (zapsáno) v průběhu kalendářního měsíce, je příspěvek splatný do 5 dnů po datu přihlášení (zapsání).

3) Příspěvek se nekrátí poměrnou částí podle docházky dítěte do školy. Pouze při nepřítomnosti dítěte ze závažných důvodů ( nemoc, úraz, apod. ), do 10ti pracovních dnů v měsíci zaplatí rodiče nebo jejich zákonný zástupce poplatek v plné výši.

Při nepřítomnosti dítěte nad 10 a více dnů v měsíci, bude za každý den přítomnosti dítěte uhrazeno:

a) za dítě zapsané v MŠ 6,- Kč

b) za dítě zapsané do ŠD 3,- Kč

4) Příspěvek /případně penále/ zaplatí plátce složenkou na účet Obecního úřadu Vrčeň.

čl. 3

Osvobození od placení příspěvku

1) Příspěvek se neplatí v souladu § 19d školského zákona, jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, klesne pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

2) Nárok na osvobození od placení příspěvku dle čl. [3] odst. [1] plátce prokazuje řediteli /-ce/ MŠ a ZŠ potvrzením odboru sociálních věcí příslušného pověřeného úřadu, který o výsledku svého šetření vydá písemné potvrzení plátci s platností na dobu 3 měsíců. Součástí potvrzení je vždy poučení o povinnosti plátce oznámit vydávajícímu odboru změnu rozhodných skutečností do 8 dnů.

3) Plátce je osvobozen od úhrady po celé období, za které bude prokázán pokles součtů příjmů dle čl. 3 odst. 1.

čl. 4

Sankční opatření

1) Pokud plátce nezaplatí příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD dle čl. [2] vyhlášky ke dni splatnosti dle čl. [2] odst. [2] vyhlášky, je plátce povinen zaplatit dosud nezaplacený příspěvek, včetně penále ve výši 10% dlužného příspěvku po zaokrouhlení na celé Kč nahoru do posledního dne uvedeného měsíce.

čl. 5

Ustanovení společná a závěrečná

1) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň. č. 1/2003 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte (dále jen plátce) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny ze dne 29. 9. 2003.

2) Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dne 16. prosince 2003.


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Účinnost: 16. 12. 2004

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]