verze pro tisk

Vyhláška č. 5/2003

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň na svém jednání dne 15.12.2003 schválilo v souladu s ustanovením § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

O místních poplatcích

ODDÍL I

Základní ustanovení

V obci Vrčeň se vybírají tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Správcem poplatku je Obecní úřad Vrčeň.

ODDÍL II

Poplatek ze psů

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 2. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
 • nevidomá,
 • bezmocná (§ 2, vyhlášky č. 284/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 • s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (§ 86, zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 • provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
 • provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • mající povinnost držení a používání psa (např. zákon č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 1. Sazba poplatku činí:
 • 60,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa,
 • 80,- Kč za kalendářní rok u druhého a každého dalšího psa,
 1. Poplatek ze psů je držitel psa povinen zaplatit správci poplatku vždy nejpozději do konce února na celý rok předem. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve které změna nastala.

ODDÍL III

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Veřejným prostranstvím se rozumí náves, místní komunikace, silnice, veškeré spojovací cesty, veřejná prostranství, která jsou přístupná všem občanům bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jedná se zejména o pozemky č. parc. 1188/1, 1188/2, 1188/4, 1188/6, 682/7, 682/3, 1191/2.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto oddílu.
 4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 5. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
 • umístění prodejních zařízení a dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den,
 • umístění reklamních zařízení 400,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý rok, v případě umístění reklamních zařízení na dobu kratší jednoho roku činí denní sazba 1,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den,
 • provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení 1,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den nad předem dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství,
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa 200,- Kč za jedno parkovací místo za každý i započatý rok, v případě vyhrazení trvalého parkovacího místa na dobu kratší jednoho roku, činí denní sazba 1,- Kč za jedno parkovací místo za každý i započatý jeden den.
 1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v odst. 1) do dne, kdy toto užívání skončilo.
 2. Poplatek vyměří správce poplatku. Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství v hotovosti u správce poplatku. Poplatek stanovený roční sazbou je splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 3. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 4. Poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

ODDÍL IV

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.
 2. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
 3. Sazba poplatku činí 1.000,- Kč za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce.
 4. Poplatek je splatný v hotovosti nebo na účet správce poplatku vždy nejpozději do 15-ti dnů po skončení příslušného tříměsíčního období.

ODDÍL V

Závěrečná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím lhůtu uvedené v odst. 2 tohoto oddílu učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 4. Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 1/93 ze dne 17.3.1993.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2004.


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Schváleno dne: 15. 12. 2003

Vyhlášeno dne: 16. 12. 2003

Účinnost od: 01. 01. 2004

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]