verze pro tisk

Zřizovací listina Obecní knihovny ve Vrčeni

5. únor 2008

Obec Vrčeň vydává na základě usnesení zastupitelstva č.j. 3/2002 ze dne 01. 08. 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

ZŘIZOVACÍ LISTINU Obecní knihovny ve Vrčeni

Organizační složky obce /dále jen knihovna/

Čl. 1

Označení zřizovatele

Obec Vrčeň, okres Plzeň - jih, IČO: 00257427

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní knihovna Vrčeň, organizační složka Obce Vrčeň

Sídlo a adresa organizace: Vrčeň 137, 33541 Vrčeň

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:

Obecní knihovna ve Vrčeni , je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst.1),písm c) zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:

Knihovna zpřístupňuje universální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

Knihovna shromažďuje, uchovává a poskytuje informace o obci.

Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční a informační).

Poskytuje bibliografické a faktografické informace.

Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný i placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

Pořádá exkurze, besedy, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.

Knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Nepomuku, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Vrčeň a Městskou knihovnou v Nepomuku pověřenou regionálními funkcemi.

Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. 4

Vedení knihovny

Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

Knihovník je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5

Vymezení majetku k němuž má knihovna právo hospodaření

Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce .

Knihovna není oprávněná svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak , aby byl změněn charakter a původní účel věci.

Čl. 6

Hospodaření knihovny

Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti s ustanovením Knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.

Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

Tato zřizovací listina vstupuje v účinnost dnem 01. 09. 2002.


Ve Vrčeni dne 1. 8. 2002


Petr MAŠEK v. r. - starosta obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]