Závěrečný účet obce za rok 2011

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

200920102011
PŘÍJMY5 145 008,409 606 600,305 398 673,45
VÝDAJE10 266 342,277 058 915,905 149 487,95
SALDO-5 121 333,872 547 684,40249 185,50

1.1. Běžný rozpočet 2011

třídaskutečnostrozpočet schválenýrozpočet upravený% SR% UR
PŘÍJMY4 993 392,454 150 150,005 085 660,00120,3298,19
VÝDAJE4 560 311,953 899 950,004 554 120,00116,93100,14
SALDO433 080,50250 200,00531 540,00

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třídaskutečnostrozpočet schválenýrozpočet upravený% SR% UR
PŘÍJMY405 281,00405 000,00100,07
VÝDAJE589 176,00590 000,0099,86
SALDO-183 895,00-185 000,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položkyskutečnostrozpočet schválenýrozpočet upravený% SR% UR
Sdílené daně2 503 089,462 447 000,002 627 000,00102,2995,28
Místní poplatky177 295,00179 000,00181 000,0099,0597,95
Správní poplatky3 320,0023 920,003 920,0013,8884,69
Daň z nemovitosti182 247,43205 000,00185 000,0088,9098,51
Ostatní daňové příjmy10 190,0010 200,0010 200,0099,90

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc200920102011
Leden259 838,02237 034,58267 267,52
Únor205 354,00218 598,00237 093,00
Březen638 476,00290 641,00151 186,00
Duben190 711,00127 467,00105 701,00
Květen152 938,00226 866,00180 098,00
Červen194 634,00319 779,00
Červenec167 460,00245 650,00307 277,00
Srpen190 628,00220 692,00220 849,00
Září129 487,00130 329,00213 004,00
Říjen 174 194,00216 196,00158 513,00
Listopad207 916,00233 894,00236 453,00
Prosinec121 395,57106 490,38105 868,94
CELKEM2 438 397,592 448 491,962 503 089,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třídaskutečnostrozpočet schválenýrozpočet upravený% SR% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE4 560 311,953 899 950,004 554 120,00116,93100,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE589 176,00590 000,0099,86
CELKEM VÝDAJE3 899 950,005 149 487,955 144 120,00132,04100,10

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON840 537,0011,91880 731,0018,28
ostatní platby za provedenou práci58 385,000,8338 100,000,79
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)345 332,004,89347 141,007,21
mzdové výdaje celkem1 244 254,0017,631 265 972,0026,28
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu88 338,001,25118 949,002,47
nákupy vody, paliv a energie276 306,503,91319 701,766,64
nákup služeb a ostatní nákupy772 987,2010,95821 082,7917,04
opravy a údržba majetku917 682,4013,00153 541,503,19
daně (daň z převodu nemovitostí …)152 575,002,1613 713,000,28
výdaje z finančního vypořádání8 704,000,1212 666,000,26
ostatní výdaje (úroky,soc.fond,náhrady...)246 370,803,49174 795,103,63
ostatní provozní výdaje celkem2 462 963,9034,891 614 449,1533,51
dotace příspěvkovým organizacím1 244 400,0017,631 244 400,0025,83
dotace jiným subjektům98 565,001,40103 563,602,15
neinvestiční dotace celkem1 342 965,0019,031 347 963,6027,98
CELKEM5 050 182,9071,544 228 384,7587,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení budov, staveb2 008 733,0028,46589 176,0012,23
pořízení vlastního majetku celkem2 008 733,0028,46589 176,0012,23
CELKEM2 008 733,0028,46589 176,0012,23
VÝDAJE CELKEM7 058 915,90100,004 817 560,75100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové tříděníPříjmyVýdajePříjmyVýdaje
oblasti činnostisch. rozpočetsch. rozpočetskutečnostskutečnost
Pokladní správa3 189 930,003 999 900,09
Lesy a zemědělství660 000,00660 000,00944 334,00697 668,00
Podnikání a stavebnictví6 000,0010 000,0025 740,0046 500,00
Doprava a spoje113 280,0096 796,00
Vodní hospodářství30 000,00870,00 56 470,00
Školství1 320 000,0058 981,501 731 902,70
Kultura50 000,0015 642,0043 113,10
Zájmová činnost100 000,00589 881,00
Bytové hospodářství180 000,00156 000,00193 850,00213 399,76
Veřejné osvětlení65 000,0020 660,0069 644,00
Hřbitov20 000,0040 000,0016 658,0040 300,00
Zásobování teplem68 220,0010 000,0072 250,0014 312,00
Odpady24 000,00247 600,0014 935,50226 966,00
Veřejné prostranství42 000,00470,5064 146,00
Hasiči a městská policie56 000,001 500,0063 106,00
Zastupitelstvo380 000,00378 345,00
Správa úřadu425 900,0026 386,00604 764,69
Daně, pojištění a úroky2 000,00181 500,006 495,86199 507,70
Ostatní finanční operace12 670,0012 666,00
Celkem4 150 150,003 899 950,005 398 673,455 149 487,95
Příjmy z financování
Výdaje z financování250 200,00250 200,00
Použitá rezerva (z BÚ)1 014,50
CELKEM-250 200,00249 185,50

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

RokSkuteč. 2009Skuteč. 2010Skuteč. 2011
MěsícPříjmyVýdajePříjmyVýdajePříjmyVýdaje
Leden303 160,40256 021,51282 684,03374 789,75291 874,86298 511,75
Únor358 742,32372 987,96362 904,03323 470,64420 046,59392 430,27
Březen857 651,05827 794,05398 336,95765 911,92258 487,10260 750,72
Duben278 288,95439 423,75201 127,58392 928,59155 874,48324 668,61
Květen270 334,16281 978,65604 693,06330 275,72612 657,46449 236,68
Červen222 961,83610 096,20822 218,67297 117,74554 455,40307 884,88
Červenec561 365,13453 055,92305 231,00303 570,62438 982,21220 498,18
Srpen831 637,40333 545,32535 096,54296 877,53584 361,78736 529,48
Září125 609,601 121 876,69436 670,24322 275,45387 134,71446 867,84
Říjen536 085,67425 791,824 479 287,562 368 063,10293 273,13502 357,18
Listopad292 417,01269 687,49670 016,81813 442,48692 608,62768 533,28
Prosinec506 754,884 874 082,91508 333,83470 192,36708 917,11441 219,08
CELKEM5 145 008,4010 266 342,279 606 600,307 058 915,905 398 673,455 149 487,95

5. Financování 2011

název položkyskutečnostrozpočet schválenýrozpočet upravený% SR% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ1 014,50-96 340,00-1,05
Uhraz. splát. dlouhodob. přij. půj.-250 200,00-250 200,00-250 200,00100,00100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM-249 185,50-250 200,00-346 540,0099,5971,91

6. Monitoring obcí

popis 2009 2010 2011
1. Počet obyvatel
2. Příjem celkem (po konsolidaci) 5 145 008,40 9 606 600,30 5 398 673,45
3. Úroky 42 739,90 209 903,80 136 046,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5 500 000,00 250 200,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 42 739,90 5 709 903,80 386 246,10
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 0,83 59,44 7,15
7. Rozvaha aktiv a pasiv 39 293 105,02 41 103 701,19 34 190 614,52
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 4 995 279,15 3 575 488,05 3 317 453,00
9. Stav na bankovních účtech 323 516,34 1 221 200,74 1 220 186,24
10. Úvěry a komunální obligace 4 803 684,00 3 153 684,00 2 903 484,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 4 803 684,00 3 153 684,00 2 903 484,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 12,71 8,70 9,70
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 96,16 88,20 87,52
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1
16. Oběžná aktiva 872 050,62 1 363 714,52 1 365 454,54
17. Krátkodobé závazky 191 595,15 421 804,05 413 969,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 4,55 3,23 3,30

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis2009 2010 2011
311 - Odběratelé-39 691,50 -31 429,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá 81 710,00 93 170,00 107 500,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či 434 265,00 9 915,00 2 000,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo 1 153,28
373 - Poskytnuté zálohy na dot 70 899,00 58 603,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle 31 406,00 1 581,28
469 - Ostatní dlouhodobé pohle412 406,00 386 000,00
CELKEM 548 534,28 548 279,78 522 673,50
z toho: Opravné položky k pohl-63 171,50 -72 059,50

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010


8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis2009 2010 2011
321 - Dodavatelé 56 703,15 39 477,05 40 817,00
325 - Závazky z děl. správy a 8 000,00
331 - Zaměstnanci 83 153,00 66 065,00 86 955,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 35 838,00 26 119,00 38 966,00
341 - Daň z příjmů68 600,00
342 - Jiné přímé daně 15 901,00 11 172,00 17 395,00
374 - Přijaté zálohy na dotace 12 666,00 1 783,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz 606,00
CELKEM 191 595,15 164 105,05 254 516,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010


9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název 2009 2010 2011
281 01 - Krátkodobé úvěry 3 500 000,00
951 01 - Ostatní dl. podmíněná 1 303 684,00
CELKEM 4 803 684,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010


10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky 33 091 621,67 33 162 744,82
403 - Dotace na pořízení dl. majetku 4 670 648,40 4 952 542,75
406 - Oceň. rozdíly při změně metody 17 099,20 -7 872 647,99
407 - Jiné oceňovací rozdíly 131 479,07 131 479,07
408 - Opravy chyb minulých období 590 403,00
CELKEM 37 910 848,34 30 964 521,65

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12.
0 0

11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC 1 221 200,74 1 220 186,24
CELKEM 1 221 200,74 1 220 186,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
ze státního rozpočtu 733 710,20 744 593,20 -10 883,00
z rozpočtu kraje 400,00 -400,00
od státních fondů
Celkem 733 710,20 744 993,20 -11 283,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
17928 podp.obnovy a RV-pr.117D815 IV 400 000,00 400 000,00
33123 Vzdělávání pro konkurenceschop 331 927,20 331 927,20
98005 Sčítání LDB 2011 1 783,00 522,00 1 261,00
98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR4 678,00 -4 678,00
98187 Volby do senátu a zastup.-2003 7 466,00 -7 466,00
Celkem ze státního rozpočtu 733 710,20 744 593,20 -10 883,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od Mimisterstva pro místní rozvoj

UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
17928 Dětské hřiště 400,00 -400,00
Celkem z rozpočtu kraje 400,00-400,00

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

UZOznačení účelového transferupřiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
0 0 0