ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2014

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2014 :

jedná se o navýšení příjmů nad rámec SR , vč.přesunů mezi jednotlivými oddíly, paragrafy a položkami ve výdajích:

Příjmy :

1111 daň z příjmu FO závislá činnost 40.000,- Kč

1112 daň z příjmu FO samost.výdělečná činnost -47.000,- Kč

1113 daň z příjmu FO kapitálové výnosy 13.000,- Kč

1121 daň z příjmu právnických osob 112.000,- Kč

1211 daň z přidané hodnoty 110.000,- Kč

1511 daň z nemovitosti -60.000,- Kč

4122 neinv.přijaté transfery o krajů /org. 5512/ 8.044,- Kč

3613 2324 nebytové hosp. – příspěvky a náhrady 12.054,- Kč

3631 2324 veřejné osvětlení – příspěvky a náhrady 7.375,- Kč

3632 2111 pohřebnictví - 1.868,- Kč

3639 2131 komunální rozvoj – pronájem obec.pozemků 5.850,- Kč

3639 2132 kom. rozvoj- příjmy z pronájmu ost.nemov. 10.000,- Kč

3725 2324 využ.kom. odpadů – příspěvky náhrady 1.500,- Kč

6171 2111 činnost místní správy – příjmy ze služeb 1.300,- Kč

6171 2324 činnost místní správy – příspěvky a náhrady 10.789,- Kč ____________________________________________________

Celkové navýšení příjmů o ……………………………223.044,- Kč

 

Výdaje :

1031 5169 pěstební činnost – služby 40.000,- Kč

2212 5171 silnice – opravy -207.000,-Kč

2310 5169 pitná voda – služby 8.000,- Kč

2341 5154 vodní díla v zeměděl.krajině – el.energie 500,- Kč

2341 5169 vodní díla v zeměděl.krajině – služby 500,- Kč

3117 5169 první stupeň ZŠ – služby 10.000,- Kč

3326 5139 zachování místních kult. památek – materiál 2.000,- Kč

3326 5169 zachování místních kult. památek – služby -2.000,- Kč

3399 5021 ost.záležitosti kultury OON 1.200,- Kč

3399 5136 ost.záležitosti kultury – tiskoviny 800,- Kč

3399 5175 ost.záležitosti kultury – pohoštění - 2.000,- Kč

3421 5169 využ.vol.času mládeže – služby -2.000,- Kč

3429 5194 ost.zájmová činnost – věcné dary 2.000,- Kč

3613 5151 nebytové hospodářství – voda 5.000,- Kč

3613 5171 nebytové hospodářství – opravy - 5.000,- Kč

3632 5139 pohřebnictví – materiál 1.000,- Kč

3632 5169 pohřebnictví – služby 10.000,- Kč

3722 5139 sběr a svoz komunálních odpadů – materiál 2.000,- Kč

3722 5169 sběr a svoz komunálních odpadů – služby 26.000,- Kč

3725 5169 využívání a znešk. kom.odpadů – služby 6.000,- Kč

3745 5169 péče o vzhled obce – služby 20.000,- Kč

5512 5019 PO – ost.platy 2.000,- Kč

5512 5137 PO – DHDM - 3.000,- Kč

5512 5173 PO – cestovné 500,- Kč

5512 5365 PO – platba poplatků 500,- Kč

5512 5171 PO – opravy a udržování /org.5512/ 8.044,- Kč

6171 5136 činnost místní správy – předplatné, tisk 8.000,- Kč

6171 5137 činnost místní správy – DHDM - 8.000,- Kč

6171 5139 činnost místní správy – materiál 15.000,- Kč

6171 5154 činnost místní správy – el. energie 4.000,- Kč

6171 5162 činnost místní správy – telekom. služby 5.000,- Kč

6171 5169 činnost místní správy – služby 58.000,- Kč

6171 5173 činnost místní správy – cestovné -1.647,- Kč

6171 5175 činnost místní správy – pohoštění 1.647,- Kč

6399 5229 ostatní finanční operace 1.000,- Kč

_________________________________________________

Celkové navýšení výdajů o ……………………………………8.044,- Kč

Ve Vrčeni 28. 11. 2014

 

Vyvěšeno: 29. 11. 2014

Sejmuto: 16. 12. 2014