ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2014

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2014 :

Tímto rozpočtovým opatřením se provádí oprava rozpočtového opatření č. 2/2014 a oprava kap 2310 ze SR

Navýšení o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu o přijaté investiční dotace z MŽP a SFŽP ČR na akci „VRT HV-01“

Příjmy :

231 01

ÚZ 15827 4216 ost.investiční přijaté transfery ze SR

Zj. 5 53 - Podpora zlepš.stavu přírody – EU -222.982,20 Kč

231 01

ÚZ 15827 4216 ost.investiční přijaté transfery ze SR

Np. 53 5 - Podpora zlepš.stavu přírody – EU 222.982,20 Kč

231 01

ÚZ 90877 4213 ost.investiční přijaté transfery ze SR

Zj.1 53 - operační program ŽP /2007-2013/ -13.116,60 Kč

231 01

ÚZ 90877 4213 ost.investiční přijaté transfery ze SR

Np. 53 1 - operační program ŽP /2007-2013/ 13.116,60 Kč

__________________________________________________

.......................................................................0,00 Kč

Výdaje:

231 00 2310 6121 Pitná voda – stavby -252.000,00 Kč

231 00 ÚZ 15827 Np. 53 5 org. 2310 2310 6121 222.982,20 Kč

231 00 ÚZ 90877 Np. 53 1 org. 2310 2310 6121 13.116,60 Kč

231 00 Np. 53 1 org. 2310 2310 6121 11.233,20 Kč

231 00 org. 2310 2310 6121 4.668,00 Kč

__________________________________________________

.......................................................................0,00 Kč

 

Vrčeň, 31. 12. 2014

Schválil:

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

starosta obce