Projekt Rozšíření kapacity školy

čtvrtek, 29. srpen 2019

logo irop_mmr

 

Projekt Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni

Projekt Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008249

Cílem projektu je:

 • Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v ZŠ Vrčeň v podobě přístavby polytechnické učebny, pořízení jejího vybavení a zařízení místnosti pro poradenské pracoviště.

 • Polytechnická učebna je určena pro výuka pracovních činností. V těchto předmětech žáci objeví nové techniky zpracování jednotlivých materiálů včetně práce s konstrukčními a didaktickými stavebnicemi. Přístavba je řešena jako bezbariérová.

 • Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti výstupů projektu. Podpůrnou pomůckou je schodolez, který umožní zdravotně postiženým žákům pohybovat i v 1. patře budovy. Součástí výstupů projektu je rovněž bezbariérový chodník a WC, které je součástí přístavby.

 • V 1. patře vzniklo školní poradenské pracoviště, pro zajištění činností školního preventisty sociálně-patologických jevů, výchovného poradce, asistentů pedagoga.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu je realizace stavebních úprav objektu ZŠ. Aktivita byla zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, přístavbu tohoto objektu a realizaci úprav vnějších prostor.

 • Realizace stavebních úprav byla realizována na základě veřejné zakázky malého rozsahu zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Ve věci výkonu zadavatelských činností spojených se veřejnou zakázkou pověřil městys Žinkovy společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

 • Vítězný dodavatel, společnost STAFIKO stav s.r.o. byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 2.812.103,59 Kč bez DPH, 3.402.645,34 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo bula uzavřena dne 4. 10. 2018.

 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací do 30. 6. 2019 byl následně prodloužen do 23. 8. 2019. Důvodem posunu termínu bylo přerušení stavby z důvodu probíhajícího archeologického výzkumu na staveništi , a to od listopadu 2018 do konce března 2019, během kterého se nemohli stavební práce provádět. Dokončená stavba byla dne 23. 8. 2019 převzata s termínem odstranění drobných vad a nedodělků nebránícím užívání stavby  do 30.8. 2019, který byl rovněž dodržen.

 • Po celou dobu výstavby byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technického dozoru stavby Ing. Václavem Petrášem. Smluvně byla zajištěna také nezbytná činnost koordinátora BOZP panem Petrem Kourou, DiS. Po předání dokončené stavby bylo zahájeno kolaudační řízení a stavba byla řádně zkolaudována.

 • Součástí projektu byla rovněž dodávka vnitřního vybavení nově vybudovaných prostor, zahrnující především vybavení nábytkem, didaktickými pomůckami, technickým vybavením a schodolezem. Také toto zadávací řízení bylo organizováno s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

 • Dodavatelem nábytku se stala společnost SANTAL spol. s r.o., dodavatelem didaktických pomůcek společnost Mgr. Radek Vaníček, dodavatelem technického vybavení společnost ENGEL s.r.o. a dodavatelem schodolezu společnost AVZ servis, s.r.o. Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a předány na základě předávacích protokolů.

 • Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP. 

 • V současné době je projekt ve fázi praktického užití a monitorování dotačních výstupů projektu do školní výuky - provozní fáze po dobu min. 5 let. udržitelnosti.

Výstup projektu:

 • Jedno podpořené vzdělávací zařízení

 • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - počet uživatelů, kteří mohou využít nově inovované vzdělávací zařízení, což představuje renovovanou budovu ZŠ a nové vybavení, dodávané projektem.

Období realizace projektu: 1/2018 – 8/2019

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1. výzvy - „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“

Vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“


Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život


Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %