Povinné informace

Povinně zveřejňované informace Obce Vrčeně

(podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)


1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Vrčeň


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu:

Struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

 • Obecní úřad Vrčeň
 • Vrčeň 1
 • 335 41 Vrčeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 • Obecní úřad Vrčeň
 • Vrčeň 1
 • 335 41 Vrčeň

4.3 Úřední hodiny:

 • pondělí: 7:00 - 19:30 hod
 • středa: 7:00 - 15:30 hod
 • pátek: 7:00 - 15:30 hod
 • starosta, místostarosta - pondělí: 17:00 - 19:30 hod
 • dále dle domluvy na základě potřeb občanů

4.4 Telefon:

 • 371 591 447

4.5 Čísla faxu:

 • 371 591 447

4.6 Adresa internetové stránky:

 • http://www.vrcen.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

4.8 Další elektronické adresy:


5. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

ČS Plzeň č.ú. 725635329/0800


6. IČ

Identifikační číslo organizace (IČ):

00257427


7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ OO257427 - Jsme plátci DPH!


8. Dokumenty

8.1Seznam hlavních dokumentů

http://www.vrcen.cz/obec-vrcen/

8.2 Rozpočet

http://www.vrcen.cz/obec-vrcen/hospodareni.html


9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Obecní úřad Vrčeň - ústně, písemně, na disketě, CD či DVD

Telefonicky, faxem - 371 591 447

Poštou - OÚ Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

Elektronickou poštou: obec@vrcen.cz,

podatelna@vrcen.cz http://www.vrcen.cz/obecni-urad/#podatelna

Elektronický formulář: Návštěvní kniha (pozn. veřejné, zpřístupněno všem uživatelům)


10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Adresa úřadu: Vrčeň č.p. 1, 335 41 Vrčeň

Mail: obec@vrcen.cz

Datová schránka obce: d8ma8n9

Směrnice OÚ Vrčeň č. 1/2014 "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" zde:http://www.vrcen.cz/obec-vrcen/vyhlasky/smernice-c-1-2014-pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-petic-a-stiznosti.html

dtto bod 9.


11. Opravné prostředky

Když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.

Komu se odvolání posílá?

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne?

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Vše o opravných prostředcích naleznete např. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Opravn%C3%BD_prost%C5%99edek


12. Formuláře

http://www.nepomuk.cz/cs/formulare-pro-podani

http://www.form.cz/


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Policie ČR Vám radí - díl 1 - díl 2

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Návody na řešení základních životních informací získate na Portálu veřejné správy ČR.

Návody k řešení různých situací na úřadech získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Návody k řešení různých situací na úřadech získáte na stránkách Plzeňského krajezdezde.


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění

(procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a to i jen zčásti).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění

(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem).

 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění

(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění

(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky

Zákony naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/

14.2 Vydané právní předpisy obce naleznete zde:

http://www.vrcen.cz/obec-vrcen/vyhlasky.html

Obec Vrčeň vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Veškeré informace poskytujeme bezplatně

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu .doc Word)

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Vrčeň poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nemáme licenční smlouvy.


17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. (Vždy nejpozději do konce měsíce března následujícího kalendářního roku).

____________________________________________________________________________

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 naleznete zde: /download/1060-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-za-rok-2023/

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 naleznete zde: /download/966-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-za-rok-2022/

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 naleznete zde:/download/809-vyrocni-zprava-za-rok-2021/

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 naleznete zde:/download/808-vyrocni-zprava-za-rok-2020/

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 naleznete zde: https://www.vrcen.cz/down/vyrocni-zprava-za-rok-2019.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 naleznete zde: http://www.vrcen.cz/down/vyrocni-zprava-za-rok-2016.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje obec Vrčeň výroční zprávu za rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18 Výroční zpráva

I. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona

- počet podaných žádostí o informace = 1. (Od firmy Business Media CZ, s.r.o. Praha 5 ohledně informací k plánovaných investičních akcí obce pro rok 2015. (Žádost ze 09.01.2015, došlo a zveřejněno na úřední desce OÚ dne 12.01.2015. Odpovězeno a zveřejněno na úřední desce dne 12.01.2015. Vedeno pod Č.j.: 12/2015). Odkaz zde: http://www.vrcen.cz/down/bm-01-2015-zadost-a-odpoved.pdf

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0

II. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0

III. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace: = Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí údajů (informací), tudíž nemohl být vydán ani žádný přezkumný judikát příslušného soudu.

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení = Nebyly vynaloženy žádné výdaje (viz. odstavec výše).

IV. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence = Výhradní licence nebyly poskytnuty.

V. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení = Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

VI. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) zákona

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona = Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Ve Vrčeni dne 09. 03. 2016

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

starosta obce


Vyvěšeno: 09. 03. 2016
Sejmuto: 25. 03. 2016

_______________________________________________________________________________________

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje obec Vrčeň výroční zprávu za rok 2014 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18 Výroční zpráva

I. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona

- počet podaných žádostí o informace = 0

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0

II. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0

III. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace: = Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí údajů (informací), tudíž nemohl být vydán ani žádný přezkumný judikát příslušného soudu.

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení = Nebyly vynaloženy žádné výdaje (viz. odstavec výše).

IV. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence = Výhradní licence nebyly poskytnuty.

V. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení = Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

VI. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) zákona

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona = Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Ve Vrčeni dne 20. 02. 2015

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

starosta obce

Vyvěšeno: 25. 02. 2015

Sejmuto: 11. 03. 2015

_______________________________________________________________________________________

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje obec Vrčeň výroční zprávu za rok 2013 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18 Výroční zpráva

I. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona

- počet podaných žádostí o informace = 2 (Oboje od firmy Business Media CZ, s.r.o. Praha 5 ohledně informací k plánovaných investičních akcí obce pro rok 2013 (z 21.01.2013 – odpověď 18.02.2013) a následně také žádost o informace k investičním akcím obce pro rok 2014 (z 30.12.2013 – odpověď 27.01.2014) - viz. níže odkazy:

http://www.vrcen.cz/down/bm-01-2013-zadost-a-odpoved.pdf

http://www.vrcen.cz/down/bm-12-2013-zadost-a-odpoved.pdf

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0

II. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0

III. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace: = Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí údajů (informací), tudíž nemohl být vydán ani žádný přezkumný judikát příslušného soudu.

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení = Nebyly vynaloženy žádné výdaje (viz. odstavec výše).

IV. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence = Výhradní licence nebyly poskytnuty.

V. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení = Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

VI. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) zákona

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona = Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Ve Vrčeni dne 24. 02. 2014

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 02. 2014

Sejmuto: 10. 03. 2014

_______________________________________________________________________________________

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje obec Vrčeň výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18 Výroční zpráva

I. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona

- počet podaných žádostí o informace = 0

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0

II. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0

III. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace: = Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí údajů (informací), tudíž nemohl být vydán ani žádný přezkumný judikát příslušného soudu.

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení = Nebyly vynaloženy žádné výdaje (viz. odstavec výše).

IV. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence = Výhradní licence nebyly poskytnuty.

V. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení = Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

VI. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) zákona

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona = Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Ve Vrčeni dne 18. 02. 2013

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA

starosta obce

Vyvěšeno: 18. 02. 2013

Sejmuto: 11. 03. 2013

_______________________________________________________________________________________

Rok 2011: Bylo podáno dvacetšest běžných žádostí o informace elektronickými médii - Návštěvní kniha, diskuse pod články, elektronická pošta. Zodpovězeno obratem v diskusích či na mailovou adresu tázajícího. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2010: Bylo podáno třicettři běžných žádostí o informace elektronickými médii - Návštěvní kniha, diskuse pod články, elektronická pošta. Zodpovězeno obratem v diskusích či na mailovou adresu tázajícího. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2009: Bylo podáno dvacetšest běžných žádostí o informace elektronickými médii - Návštěvní kniha, diskuse pod články, elektronická pošta. Zodpovězeno obratem v diskusích či na mailovou adresu tázajícího. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2008: Byla podána třicetjedna běžných žádost o informace elektronickými médii - Návštěvní kniha, diskuse pod články, elektronická pošta. Zodpovězeno obratem v diskusích či na mailovou adresu tázajícího. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2007: Nebyla podána žádná žádost o informace písemně či elektronickými médii. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2006: Nebyla podána žádná žádost o informace písemně či elektronickými médii. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2005: Byla podána jedna žádost o informace elektronickými médii - Návštěvní kniha, pí. Humlová. Zodpovězeno obratem v Návštěvní knize a v zanechané e-mailové adrese. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2004: Nebyla podána žádná žádost o informace písemně či elektronickými médii. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2003: Nebyla podána žádná žádost o informace písemně či elektronickými médii. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.

Rok 2002: Nebyla podána žádná žádost o informace písemně či elektronickými médii. Ústní žádosti o informace byly vyřízeny obratem ústně.


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více informací v bodě č. 17. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Za rok 2015: Jedna informace:

http://www.vrcen.cz/down/bm-01-2015-zadost-a-odpoved.pdf

Za rok 2014: Žádná informace

Za rok 2013: Dvě informace:

http://www.vrcen.cz/down/bm-01-2013-zadost-a-odpoved.pdf

http://www.vrcen.cz/down/bm-12-2013-zadost-a-odpoved.pdf

Za rok 2012: Žádná informace


19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte název obce a okres
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/62


20. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny


21. Informace o územním plánu

Územně plánovací dokumentace obce Vrčeň je k dispozici:

A) V budově OÚ Vrčeň, Vrčeň č.p. 1 - v úředních dnech a hodinách (po.-st.-pá) http://www.vrcen.cz/obecni-urad/

B) Také na MěÚ v Nepomuku, odbor stavební a životního prostředí, Nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk. http://www.nepomuk.cz/cs/urad-kontakty

informace k ÚP obce zde: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=58942421


22. Seznam organizací

Rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného

- Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. http://www.ms.vrcen.cz/

- Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. http://zs.vrcen.cz/

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň. http://www.sdh.vrcen.cz/

Název osoby Podíl obce
Mateřská škola Vrčeň 100%
Základní škola Vrčeň 100%
Mikroregion Nepomucko 2,53%
Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 0,83%
Svaz měst a obcí ČR 0,04%
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 0,54%
Sdružení místních samospráv ČR 0,09%

Obec Vrčeň nemá podíl v žádné obchodní společnosti.

Níže uvádíme majetkovou účast obce Vrčeň v ostatních společnostech:

 • Název osoby: Podíl obce
 • Mateřská škola Vrčeň: 100%
 • Základní škola Vrčeň: 100%
 • Mikroregion Nepomucko: 2,53%
 • Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství: 0,83%
 • Svaz měst a obcí ČR: 0,04%
 • Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje: 0,54%
 • Sdružení místních samospráv ČR: 0,09%