Schválený rozpočet obce na rok 2023

PŘÍJMY
v korunách

1111 příjem daně z příjmu FO placená plátci 1 300 000

1112 příjem daně z příjmu FO placená poplatníky 80 000

1113 příjem daně z příjmu FO vybíraná srážkou 200 000

1121 příjem daně z příjmu právnických osob 1 700 000


1211 příjem daně z přidané hodnoty 3 500 000

1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 6 200

1341 příjem poplatků ze psů 7 000

1345 příjem poplatků za systém odpad. hospodářství 280 000

1361 správní poplatky 1 000

1381 příjem daně z hazardních her 40 000

1511 příjem daně z nemovitých věcí 215 000


4112 neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy 84 200

1031 2111 pěstební činnost 1 770 000
2310 2132 pitná voda 60 600
2411 2111 záležitosti pošt 180 000

3632 2111 pohřebnictví 15 000
3639 2131 komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. 111 000
3725 2324 využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky 40 000
6310 2141 příjmy z úroků 1 000PŘÍJMY CELKEM 9 591 000


VÝDAJE

v korunách
1014 ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče
3 000
1031 pěstební činnost
1 770 000
2212 silnice
10 000
2292 dopravní obslužnost
18 000
2310 pitná voda
101 200
2321 odvádění čištění odpadních vod PD kanal. 600 000
2341 vodní díla v zemědělské krajině
4 000
2411 záležitosti pošt Partner
200 000
3111 předškolní zařízení
1 400 000
3117 první stupeň základních škol
1 020 000
3314 knihovnická činnost
5 000
3319 ostatní záležitosti kultury
5 000
3326 poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek
5 000
3341 místní rozhlas
10 000
3399 záležitosti kultury, sdělovacích prostředků
65 000
3613 nebytové hospodářství
24 000
3631 veřejné osvětlení
350 000
3632 pohřebnictví
50 000
3636 územní rozvoj PD 12 880 000
3639 komunální služby a územní rozvoj
2 000
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000
3722 sběr a svoz komunálních odpadů SKO 360 000
3723 sběr a svoz ostatních odpadů objemný 50 000
3725 využívání a zneškodňování komunálních odpa tříděný 100 000
3726 využívání a zneškodň.ostatních odpadů BIO 50 000
3745 péče o vzhled obce
210 000
5512 PO - dobrovolná část
85 000
6112 zastupitelstva obcí
880 000
6171 činnost místní správy
893 600
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30 000
6320 pojištění funkčně nespecifikované
37 000
6399 finanční operace
250 000
6402 finanční vypořádání minulých let
11 000


VÝDAJE CELKEM 9 490 800


Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru
100 200

Schválený rozpočet obce na rok 2023 ke stažení