Historie obce - Obecní kronika

Kronika obce Vrčeň v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji.

Rok 1992

Vstupujeme do třetího roku naší nové svobody a druhého roku reformy ekonomicky v našem státě. I když tento historický proces probíhá dle připraveného programu, do cesty vstupuje řada nedobrých jevů, které cestu vpřed brzdí. Překonávat hluboké změny našeho hospodářství – to je úkol obrovský. A mezi řadou občanů vzniká nervozita, netrpělivost, obava z dalších dnů. Prezident ČSFR Václav Havel velmi dobře hodnotí současné období ve svém novoročním projevu.

Rok 1991

K počátku nového roku již tradičně patří mnohá přání a předsevzetí. A tak i my, občané naší vlasti, si navzájem přejme, aby vládla mezi lidmi láska, tolerance ohleduplnost a vlídnost, neboť tyto vlastnosti se nějak mezi lidmi vytrácí. Přejme si, abychom se dokázali vyrovnat se vším, co nás v budoucnu čeká. Víme, že to nebude lehké období. Přejme si hlavně hodně zdraví, ale i optimismu, abychom dokázali překlenout sociální otřesy i nezaměstnanost v důvěře v lepší budoucnost.

Rok 1990

Vstupujeme do nového roku 1990. Jaký asi bude? Většina obyvatel naší vlasti touží, aby naděje, které se listopadovou revolucí probudily, se začly naplňovat, aby život nás všech se stal lepším.

Rok 1989

Rok 1989 byl uznán ve světě „Rokem ochrany životního prostředí“. Pro naši obec je tento rok zvlášť významný. Obec Vrčeň oslaví 800 let svého vzniku.

Rok 1988

Nový rok 1988 byl již tradičně zahájen novoročním projevem presidenta ČSSR Gustava Husáka. Čas plyne – čtyřicet či sedmdesát let – toť jistě dost dlouhá doba v životě jedné generace, ale i ve vývoji tak složitého společenského systému jako je stát. Rok 1988 je zvláště bohatý na významná výročí, vzpomíná se na 40. výročí Vítězného února 1948, 50 let hrůzostrašného Mnichova, 20 let politické krize v srpnu 1968, 70. výročí vzniku československého státu v říjnu 1918 i 20. výročí federativního uspořádání ČSSR. Při těchto výročích si budeme připomínat mezníky, kterými náš stát prošel, musíme posuzovat, z čeho pramení úspěchy, ale zamýšlet se i nad příčinami vzniklých nedostatků a chyb.

Rok 1987

V lednu 1987 byly předsednictvím ÚV KSČ a vládou ČSSR schváleny „Zásady přebudování hospodářského mechanizmu ČSSR“ ve snaze urychlit ekonomický a sociální rozvoj, tak jak vytyčil XVII. sjezd KSČ do roku 2000.

Rok 1986

Rok 1986 se zapsal do dějin dalšími zápasy a bojem za zachování míru. Podle rozhodnutí OSN byl tento rok vyhlášen Mezinárodním rokem míru. „Ať je budoucí rok rokem míru na zemi i v kosmu“ – to je přání všeho lidstva. Se strany Sovětského svazu vyšlo již několik mírových návrhů, v průběhu roku bylo celkem pětkrát prodlouženo jednostranné moratorium na jaderné výbuchy, naposledy v prosinci 1986, avšak s tím, že Sovětský svaz se bude po 1. 1. 1987 cítit vázán tímto moratoriem jenom potud, pokud Spojené státy americké neuskuteční další jadernou zkoušku.

Rok 1985

Rok 1985 byl dalším mírovým rokem pro Evropu, avšak také rokem bojů pro Střední Ameriku, blízký východ i pro černošskou většinu v Jižní Africe. Byl to zároveň rok obnovování sovětsko-amerických jednání, jejichž průběh zákonitě ovlivňuje dění v celém světě.

Rok 1984

Rok 1984 prožilo lidstvo naší planety v napjaté mezinárodní situaci. Agresivní plány mezinárodního imperialismu v čele s vojenskoprůmyslovým komplexem Spojených států amerických pokračovaly ve své nebezpečné politice s cílem dosáhnout vojenskostrategické převahy a diktovat světu své podmínky. Proto všem mírumilovným lidem leží na srdci především obrana míru před vystupňovaným jaderným nebezpečím. Sovětský svaz i další socialistické země soustavně usilují o zastavení zbrojení, o odvrácení hrozby nukleární války a prosazují politiku uvolnění mírového soužití a řešení mezinárodních problémů na základě konstruktivního jednání.

Rok 1983

Rok 1983 byl skutečně velmi bohatý na důležité státní i mezinárodní události. Všichni rozumní a odpovědní lidé na celém světě vyjadřují svoji touhu po trvalém míru.

Rok 1982

I rok 1982, stejně jako léta předcházející byl velmi bohatý na významné politické a mezinárodní události. U nás byl ve znamení 65 výročí vzniku VŘSR, 60 výročí SSSR a X. všeodborového sjezdu.

Rok 1981

Rok 1981, stejně jako léta minulá, byl velmi bohatý na domácí i mezinárodní události. Hned na začátku roku se konaly okresní i krajské konference KSČ, které předcházely XVI. sjezdu strany. Na všech těchto jednáních byl proveden hluboký rozbor výsledků pětiletého plánu rozvoje našeho národního hospodářství. XVI. sjezd KSČ přijal zásady a program všestranného rozvoje naší republiky, jako vyspělé socialistické společnosti. Tyto zásady byly pojaty do 7. pětiletého plánu našeho národního hospodářství, jehož úkoly jsou realitně velmi vysoké. Proto heslem 7 PLP je hospodárnost, kvalita a efektivnost.