Obecní kronika

23. březen 2008

L.P. 1910

"Rok ten byl spíše mokrý, ovsy následkem mokra vzrostly. Sena i otavy bylo dost a dobře sklizeny. Úroda prostřední, Ovoce dosti, zvláště jablek a hrušek. Z jara překlenuta strouha před školou a nakladeny roury, jež koupeny p. Mikšem jako starostou hospodářem spolku. Strouha směrem k Huti od čísla 13 překlenuta nákladem okresním a obecním. Na zimu vystavěna kůlna na mlátící stroj s benz. pohonem za obcí směrem k Sedlišti nákladem hospod. družstva, na což dostalo se subvence státní i zemské v obnosu 4400 K.

Třetího dubna vyhořela stodola Kostičkovic (Janda) čís. 5 a obytné stavení chal. Kadlece č. 4. V noci ze dne 10. na 11. května o 1.hod. v noci vypukl ve stodole čís. 17. oheň; číslo toto i s kolnou shořelo úplně a z čís. 18. krov obytn. stavení, stodola a kolna. V obou číslech zničena velká zásoba prken. V obou případech oheň byl založen. Z půdy čísl. 17 nezachráněno ničeho. Pojištění bylo částečné. Obě čísla do zimy byla opět vystavěna. V tomto roce provedeno sčítání lidu a užitkových zvířat dle stavu dne 31. prosince 1910 - viz originál kopie tabulky."

Tabulka

L.P. 1909

"Na návrší k Huti u křížku postavil si p. K. Volf z Vídně pěkný jednopatrový dům, jemuž dáno číslo 49. (což bylo číslo jednoho domu v Huti; jedná se o to, aby domky v Huti, jež patří do Vrčeně, přivtěleny byly ku obci Dvorec-Huť, což však ještě vyřízeno není)"

L.P. 1908

"Na cestě ke hřbitovu vysázeny aleje stromů a to lip a agátů tak zv. "Stromořadí básníka Svat. Čecha". 11.4.1908 konána "slavnost stromková""

L.P. 1907

"Zima v prvních měsících poměrně mírná, sněhu málo. V dubnu veliké vánice. V květnu chladno. Léto velmi suché. Podzim pěkný, zima do konce roku mírná, skoro bez sněhu. Úroda pak byla dle toho. Práce polní na jaře poněkud zpožděné. Sena pěkná sklidila se dobře, otav opět málo (následkem sucha letního nebylo) a následkem toho píce málo, cena dobytka vysoká. Obilí - zrna as prostředně, slámy málo. Úroda brambor veliká, ovoce velmi málo. Práce podzimní vykonány za přízdnivého počasí.

Všeobecně stěžováno si do stoupání cen všech možných produktů. Možno tvrditi, že není jediného výrobku neb látky, z níž to neb ono se pracuje, aby v ceně nestouply."

L.P. 1906

"Úrodu tohoto roku nazvati možno normální. Jelikož vláhy bylo dosti, sklizeno dosti krmiva. Brambor bylo poměrně k předešlým letům méně. Sklizeň obilí tak asi prostřední. Ovoce, zvláště švestek velmi mnoho."

"Majitel mlýna "V lukách" p. Jaroslav Baroch vystavěl si tohoto roku z mlýna obyčejného mlýn válcový nákladem dosti značným. Budova třípatrová z daleka viditelna."

L.P. 1905

"Rok tento byl neúrodným a sice zase z té příčiny jako léta předešlá, následkem sucha. Sena byla pěkná, ozim ani prostřední ječmeny špatné, oves skoro žádný. Ovoce málo. Bramborů však pěkných úroda veliká. Daní sleveno opět a to polovina. Cena dobytka vzdor neúrodě (otavy nebyly žádné) byla a jest stále vysoká."

"Pod mlýnem p. Josefa Barocha (č.16) zřízena v létě přes řeku Úslavu nákladem obecním železná lávka. Mezi dítkami rozšířila se tu na podzim nakažlivá nemoc spalničky tak, že i po 3 neděle v listopadu a prosinci vyučování školní bylo lékaři přerušeno."

L.P. 1904

"O jednu budovu přibylo obci naší. Blíže Huti u sv. Jana na půdě vrčeňské vystavěla si správa c.k. státních drah vodárnu. Budova tato ještě číslována není (později č.p.51). Ze stanice Nepomucké do Horažďovic staví se od jara druhá kolej"

L.P. 1901

"Zasluhuje tu také zmíniti se, že byla v roce tomto velká nouze o čeládku, takže mnozí hospodáři vůbec bez čeledi obejíti se musili. Vinu toho dlužno hledati v tom, že 1. Lid dělný výživy nachází při pracích na blízké trati železniční a v Plzni, 2. Vinen tím pokrok doby, kdy nikdo takřka ani sloužiti nechce, 3. Plynoucí z toho přemrštěné požadavky lidu dělného a čeledi."