Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň - 2014

16. prosinec 2014

Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň

 

Zastupitelstvo obce Vrčeň se svým usnesením č. 33/2014 usneslo dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1/ Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení jakož i další otázky.

2/ O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. II.

Pravomoci zastupitelstva obce

1/ Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v 35 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování ve věcech samostatné působnosti především dle §§ 84, 85 a 102, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Svolání jednání zastupitelstva obce

1/ Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce  se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává   a zpravidla řídí starosta obce. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doporučena obecnímu úřadu.

2/ Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Čl. IV.

Příprava jednání zastupitelstva obce

1/ Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, případně rada obce, přitom stanoví zejména:

-dobu a místo konání,

-odpovědnost za zpracování a případné předložení odborných podkladů,

-způsob projednání materiálů a návrhů.

2/ Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.

3/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

4/ Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém pořadu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Čl. V.

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1/ Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva obce. Jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Pozdní příchod či předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.

2/ Svoji účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce vlastnoručním podpisem do prezenční listiny.

Čl. VI.

Pořad jednání

1/ Pořad jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce, tam kde je rada obce navrhuje program rada obce.

2/ Na schůzi zastupitelstva obce lze jednat jen o věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas zastupitelstvo obce souhlas. Starosta seznámí s pořadem jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

3/ Požádá-li člen zastupitelstva obce o to písemně, projedná se zařazení požadovaného bodu v pořadu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvod nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

Čl. VII.

Průběh jednání zastupitelstva obce

1/ Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

2/ Schůzi zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta obce.

3/ Starosta obce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

4/ V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit pořad jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Určí minimálně 2 členy zastupitelstva obce na ověřovatele zápisu z tohoto jednání a nechá zvolit návrhovou komisi. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány.

5/ Zápis proti, kterému nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

6/ Úvodní slovo k hlavním zprávám má předkladatel zprávy.

7/ Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání (členové zastupitelstva obce) písemně nebo zdvihnutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který poukazuje na nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

8/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

9/ Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasování bez rozpravy přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

10/ Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení rady obce v otázkách samostatné působnosti jehož výkon pro nesprávnost pozastavil. O dalším postupu takového pozastavení rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním, vždy po řádném odůvodnění starostou.

11/ Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jen do konce rozpravy.

12/ Po vyčerpání diskuse členy zastupitelstva obce se mohou s případnými připomínkami k projednávaným bodům přihlásit i přítomní občané obce.

13/ Nikdo komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

14/ Nikdo nebude diskutovat v téže věci vícekrát než 2 x.

15/ Doba diskusního vystoupení se striktně neomezuje, doporučená doba by však neměla přesáhnout 5 minut.

15/ Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoli člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Čl. VIII.

Příprava usnesení zastupitelstva obce

1/ Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z projednaných zpráv a z diskuse členů zastupitelstva obce.

2/ Usnesení musí obsahově odpovídat průběhu jednání a hlasování; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení vyjádřeny stručně a konkrétně, s termíny a odpovědností za splnění uložených úkolů. Návrh na usnesení předkládá zastupitelstvu obce návrhová komise.

3/ Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, dalším členům zastupitelstva případně radě obce pokud je tato ustavena.

Čl. IX.

Hlasování

1/ Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených členů.

2/ Je-li nutné, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech návrhu usnesení, stanoví pořadí pro postupné schvalování předsedající.

3/ Pokud jsou pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o těchto změnách a následně o ostatních částech návrhu.

4/ Je-li předložen návrh usnesení v několika variantách hlasuje zastupitelstvo obce nejdříve o návrhu, který doporučila návrhová komise. V případě uplatnění protinávrhu se nejdříve hlasuje o protinávrhu. Pokud je jedna varianta schválena, považují se další varianty za nepřijaté.

5/ Pokud zastupitelstvo obce nepřijme navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh na usnesení.

6/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

7/ Usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce podepisuje starosta obce společně s místostarostou obce, případně jiným radním.

8/ Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí na úřední desce obce a na obecních webových stránkách.

Čl. X.

Dotazy členů zastupitelstva obce

1/ Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce, na další orgány obce a vedoucí organizací, organizačních složek obce a zařízení zřizovaných nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2/ Na vznesené dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně; pokud však obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví se písemně, nejdéle však do 30 dnů.

3/ Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se poznamenávají v zápise.

Čl. XI.

Péče o řádný průběh zasedání

1/ Nikdo nemá právo rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat z místa zasedání rušitele jednání.

2/ Nemluví-li řečník k věci, případně překročí odsouhlasený časový limit, může mu předsedající odebrat slovo.

Čl. XII.

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené jestliže poklesne počet přítomných zastupitelů obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů; v těchto případech zasedání zastupitelstva svolá opakovaně do 15 dnů.

Čl. XIII.

Pracovní komise

1/ Pro přípravu stanovisek a odborných podkladů může zastupitelstvo obce zřizovat pracovní komise.

2/ Do těchto komisí zastupitelstvo volí své členy a dle potřeby další odborníky.

3/ Pracovní komise končí svoji úlohu splněním zadaného úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

Čl. XIV.

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1/ O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis (případně zvukový záznam nebo video záznam) za vyhotovení zápisu zodpovídá obecní úřad. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3/ V zápise se vždy uvádí:

-den a místo jednání,

-hodina zahájení a ukončení,

-případně doba přerušení jednání,

-počet přítomných členů zastupitelstva obce

-jména určených ověřovatelů zápisu

-jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva obce,

-schválený pořad jednání,

-průběh a výsledek hlasování

-průběh diskuse se jmény diskutujících,

-podané dotazy, návrhy a připomínky,

-schválené znění usnesení,

-další skutečnosti, které by dle rozhodnutí zastupitelů měly být součástí zápisu.

4/ Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta nebo místostarosta obce a určení ověřovatelé. Musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Po 5 letech se předává k archivaci do Státního okresního archivu.

5/ O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Čl. XV.

Zabezpečení a kontrola usnesení

1/ Rada obce* projedná na nejbližším zasedání organizační opatření a zajištění usnesení zastupitelstva obce.

2/ Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, které spadají do jejich působnosti.

3/ Kontrolu plnění usnesení provádí rada obce* a o jejich plnění pravidelně informuje zastupitelstvo obce.

Čl. XVI.

Zrušovací usnesení

Jednací řád projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2014.

Zrušuje se tímto Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň, ze dne  30. 12. 2002.

Čl. XVII.

Účinnost

Účinnost od 1. 1. 2015

 

Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

*v obci kde není rada obce zajišťuje a plní tyto úkoly starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014

Sejmuto dne: 02. 01. 2015