Nařízení obce Vrčeň č. 4/2023, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

11. červenec 2023

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 26.6.2023 usnesením č. 82/2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1,  § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Předmětem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy nabídky a prodeje prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“), prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), jsou na území obce Vrčeň zakázány.

 2) Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Vrčeň.

 Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

 1) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

 2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, se přemisťuje nebo stojí na místě.

 Čl. 3

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Vrčeň je zakázán podomní a pochůzkový prodej.

 Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1) Porušení povinnosti stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů2).

2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 1.8.2023

 

Tomáš Chouň                                                                                                Mgr. Lenka Roušalová

starosta                                                                                                                1. místostarosta

 

1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

2) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů