Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ZRUŠENA!

7. leden 2013

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 17. prosince 2012 usnesením č. 132 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Vrčeň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. /§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)/

Čl. 2

Poplatník

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí /§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích/:

a) fyzická osoba,

1) která má v obci trvalý pobyt,

2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. (v ustanovení lze uvést i další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti)

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. /§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích/

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. /§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích/

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:

a) z částky 44,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 506,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 185 242,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 185 242,- Kč děleno 366 (330 = počet osob s pobytem na území obce + 36 = počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 506,12,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 506,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. /§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích/

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku. Poplatek je možno rozložit i do dvou stejných splátek, vždy nejpozději do 31. března první splátka a do 31. července příslušného kalendářního roku splátka druhá.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy od poplatku

 

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) Fyzické osoby, které se po dobu delší 12ti měsíců zdržují v zahraničí, o čemž doloží sami, případně prostřednictvím osoby blízké, příslušný doklad, např. potvrzení zahraničního nebo tuzememského zaměstnavatele, přip. potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy a nebo potvrzení o trvalém pobytu v zahraničí.

b) Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci, např. na ohlašovně OÚ, ale po dobu delší 12ti měsíců se v obci trvale nezdržují.

c) Fyzické osoby, které jsou po dobu delší 12ti měsíců umístěny v domovech pečovatelských služeb, zdravotnických zařízeních aj. obdobných zařízeních, a to v případě, že tato skutečnost bude doložena příslušnými doklady.

d) Fyzické osoby po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody trvající min. 12 měsíců, a to v případě, že tato skutečnost bude doložena příslušnými doklady.

e) Fyzické osoby po dobu pobytu v dětských domovech, diagnostických ústavech aj. obdobných zařízeních trvající min. 12 měsíců, a to v případě, že tato skutečnost bude doložena příslušnými doklady.

f) Novorozeneci v roce, ve kterém se narodili.

(2) Nárok na úlevu od poplatků má:

a) Fyzické osoby, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce 80ti a více let věku, platí poplatek ve výši 50 %.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. /§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích/

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad zvýšuje na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. /§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích/

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 17. prosince 2007.(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

 

Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň | Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň

-ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 2/2015