Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

1. červenec 2014

 

č. 1/2014
o zrušení obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém XVIII. zasedání dne 30. 6. 2014 usnesením č. 203/2014 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušující ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se   z r u š u j e :
1) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 20. 12. 2010.
Čl. 2
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. 7. 2014.
Eva Beránková - místostarostka obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. července 2014
Sejmuto z úřední desky dne:      1. srpna 2014

OBEC VRČEŇ
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2014
o zrušení obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém XVIII. zasedání dne 30. 6. 2014 usnesením č. 203/2014 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se   z r u š u j e :

1) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 20. 12. 2010.

Čl. 2
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který spočívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. 7. 2014. 

Eva Beránková - místostarostka obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. července 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 1. srpna 2014