Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

18. únor 2015

OBEC VRČEŇ

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška

obce Vrčeň

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 16. 2. 2015 usnesením č. 47/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vrčeň, včetně nakládání se stavebním odpadem. odk.1)

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad se třídí na složky:

a) biogické odpady (rostlinného původu)

b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

i) Nápojové kartony

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) ,g) a i).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Náves (parkoviště u č.p. 12), u místní komunikace pod prodejnou potravin a dále u  parkoviště objektu Mateřská škola Vrčeň).

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá,

b) Papír, barva modrá,

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,

d) Sklo, barva zelená,

e) Nápojové kartony, barva oranžová

f) Kovy, barva stříbrná nebo černá

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu odk.2 je zajišťován minimálně dvakrát ročně na dvoře obecního úřadu Vrčeň jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na webovém portálu obce: www.vrcen.cz

2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, např. koberce, matrace, nábytek.
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o  sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na webovém portálu obce: www.vrcen.cz
3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby jsou popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a  odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Vrčeň.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň, ze dne 17. prosince 2012.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

 

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce

______________________________________________________________________________________

odkazy:

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a  postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a  seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18. 02. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 18. 03. 2015