Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

4. prosinec 2019

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 2. 12. 2019 usnesením č. 110/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)   Obec Vrčeň. touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2)   Správcem poplatku je obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)   Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Vrčeň. 2

(2)   Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)   Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2)   V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4

(3)   Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)   Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)   Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)   V ohlášení držitel psa uvede5

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      údaje rozhodné pro stanovení poplatku..

(4)   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)   Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

d)     za každého psa ...................................................................................... 100,- Kč,

e)      za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu .........................................................................................60,- Kč,

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)   Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2)   Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 7

Osvobození

(1)   Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.7

(2)   V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o místním poplatku ze psů, ze dne 25. 6. 2018.

 

Čl. 10

Účinnost

(1)   Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

 

 

Ing. Vratislav Chodora, starosta obce

 

Tomáš Chouň, místostarosta obce

 

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 4. 12. 2019

Sejmuto z úřední a el. desky dne: 

 

1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích