Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

15. březen 2021

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2021,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školyZastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 15. 3. 2021 usnesením č. 222 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň a obcí Sedliště, Srby, Čížkov a částmi Zahrádka, Čečovice, Měrčín, Liškov o vytvoření společných školských obvodů je území obce Vrčeň částí školského obvodu Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43 zřízené obcí Vrčeň, zřízená obcí Vrčeň.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanový školský obvod základní školy.Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.

Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

Tomáš Chouň - místostarosta obce