Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - ZRUŠENA!

7. leden 2013

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň

 

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 17. prosince 1012 usnesením č. 133 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vrčeň, včetně nakládání se stavebním odpadem). /Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)/

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b) objemný odpad,

c) nebezpečné složky komunálního odpadu,

d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi nebo u parkoviště objektu MŠ Vrčeň.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír všeho druhu (PAP),- barva modrá,

b) nápojové kartony, (C/PAP),- barva oranžová,

c) sklo čiré (GL),- barva bílá,

d) sklo barevné (GL),- barva zelená,

e) plasty, (PET) lahve,- barva žlutá,

f) biologický odpad (BIO),- barva hnědá

Čl. 4

Sběr a svoz plastů

 

1) Sběr a svoz plastů je zajišťován minimálně čtyřikrát ročně jejich odebíráním na sběrném stanovišti, kterým je místo pod zahradní zdí hostince Na Faře. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

Čl. 5

Sběr a svoz biologického odpadu

 

1) Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát měsíčně jejich odebíráním na sběrném stanovišti, kterým jsou příslušné kontejnery umístěné na odstavné ploše u č.p. 12 a u objektu č.p. 137 Mateřská škola.

2) Biologický odpad lze také odevzdávat, za úplatu, ve sběrném dvoře odpadů města Nepomuk, který je umístěn v části města Dvorec nebo také na Skládce Vysoká u Dobřan.

Čl. 6

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů /Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)/ je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na sběrném stanovišti, kterým je dvůr obecního úřadu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat, za úplatu, ve sběrném dvoře odpadů města Nepomuk, který je umístěn v části města Dvorec nebo také na Skládce Vysoká u Dobřan.

Čl. 7

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován individuálně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat, za úplatu, ve sběrném dvoře odpadů města Nepomuk, který je umístěn v části města Dvorec nebo také na Skládce Vysoká u Dobřan.

Čl. 8

Shromažďování směsného odpadu

 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a) Typizované sběrné nádoby (popelnice a igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. Kontejnery u místního hřbitova jsou určeny pouze k odkládání biologického aj. materiálu přímo ze hřbitova.

b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 9

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Vrčeň a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2001.

Čl. 11

Účinnost

 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň | Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň

ZRUŠENA A NAHRAZENA OZV č. 1/2015