Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

2. říjen 2014

OBEC VRČEŇ
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2014
o zrušení obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém XIX. zasedání dne 29. 9. 2014 usnesením č. 221/2014 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j e :

1) Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 20. 12. 2010.

Čl. 2

Účinnost

Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který spočívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. 10. 2014.


Eva Beránková - místostarostka obce

v.z. Emilíe Harangová, ověřovatelka zápisu

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. září 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 30. října 2014