Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

20. prosinec 2021

OBEC VRČEŇ

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 20. prosince 2021 usnesením č. 272 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Vrčeň.


 1. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.


 1. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu
  2.


 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu


 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:


 1. Biologické odpady,

 2. Papír,

 3. Plasty včetně PET lahví,

 4. Sklo,

 5. Kovy,

 6. Nebezpečné odpady,

 7. Objemný odpad,

 8. Jedlé oleje a tuky,

 9. Kompozitní obaly(nápojové kartony)

 10. Směsný komunální odpad


 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).


 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. koberce, matrace, nábytek,… ).


Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, nápojových kartonů


 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery. Plasty jsou také vybírány v plastových uzavřených pytlích na sběrném místě „u farní zdi“ 4x ročně – po vyhlášení sběru OÚ Vrčeň.


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • sběrné nádoby na papír, sklo, plasty, kovy,jedlé oleje a tuky a nápojové kartony jsou umístěny na návsi u komunikace od prodejny COOP a na parkovišti vedle č.p. 12 (u zahradnictví)

 • kontejnery na biologický odpad jsou umístěny na návsi u č.p. 12, u mateřské školy, u komunikace „Na drahách“, u bytových domů č.p.125, 127, 128


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:


 1. Biologické odpady, barva hnědá (kontejner 1100L – 8 ks)

 2. Papír, barva modrá (zvon 1500L - 2 ks),

 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,(pytle, zvon 1500L – 1 ks)

 4. Sklo, barva zelená,(zvon 1500L – 2 ks)

 5. Kovy, barva šedá – nápis KOVY (zvon – 1500L – 1 ks)

 6. Jedlé oleje a tuky, barva černá (popelnice 120L)

 7. Nápojové kartony, barva oranžová (zvon – 2500L)


 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.


 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.


Čl. 4

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu


 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce Vrčeň.


 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.


Čl. 5

Svoz objemného odpadu


 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce Vrčeň.


 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.


Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu


 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. Popelnice (110L, 120L, 240L)

 2. igelitové pytle

 3. kontejnery 1100 L (Mateřská škola Vrčeň)

 4. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.


Čl. 7

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

 • oděvy a textil


 1. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrné nádoby – označený kontejner diakonie Broumov. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití. (čistá, složená a zabalená)Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:


a) elektrozařízení

b) baterie a akumulátory

c) pneumatiky


 1. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat v rámci svozu nebezpečného odpadu min. 2x ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce Vrčeň.


Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Vrčeň
  č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 16.2.2015.


 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. ledna 2022.


......................................

Tomáš Chouň - místostarosta

......................................

Ing. Vratislav Chodora - starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21. 12. 2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 01. 2022

 

1 § 61 zákona o odpadech

2 § 60 zákona o odpadech