Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

27. červen 2018

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,

kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání konaném dne 25. 06. 2018 usnesením č. 312/2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Vrčeň (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

 1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za půl roku.

 

 1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

 1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

 2. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích na území obce Vrčeň, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm (např. pálení čarodějnic) a něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu Plzeňského kraje.

 

 1. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 1. Základní škola Vrčeň čp. 43,

 2. Mateřská škola Vrčeň čp. 137.

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

 1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

 

 1. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Vrčeň anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů1.

 

 1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením2.

 

 1. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou v jednom vyhotovení předány jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru PK, územní odbor Nepomuk.

 

 1. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

 1. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

 2. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřídila následující místo pro hlášení požáru, které je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů”.

a) Obecní úřad Vrčeň č.p. 1,

b) dále je ohlášení požáru zabezpečeno na bezplatných telefonních číslech 112 nebo 150.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) požární sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Siréna je umístěna na budově ZŠ Vrčeň, Vrčeň čp. 43, která se spouští dálkově z operačního střediska HZS Plzeňského kraje a na hasičské zbrojnici – stp.č. 102, bez č.p., kde ji lze spouštět přímo tlačítkem na objektu budovy, stejně tak lze spouštět požární poplach tlačítkem na objektu budovy OÚ Vrčeň, Vrčeň č.p.1,

 

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, případně jiným náhradním způsobem (telefonem, voláním).

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004, POŽÁRNÍ ŘÁD, ze dne 29. 3. 2004.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Tomáš Chouň, místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA. LL.M., starosta obce


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2018, kterou se vydává požární řád

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle poplachového plánu Plzeňského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2018, kterou se vydává požární řád

- Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2018, kterou se vydává požární řád

- Přehled o zdrojích vody

 


Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 27. 06. 2018

Sejmuto z úřední a el. desky dne: 13. 07. 2018


Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovnu požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

I. stupeň poplachu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.

 

Stanice Nepomuk

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

2

.

 

Vrčeň

 

 

 

 

 

DA

 

1+3

 

 

 

3

.

 

Nepomuk

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

4

.

 

Žinkovy

 

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. stupeň poplachu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.

 

Čížkov

 

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

2

.

 

Ždírec

 

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

3

.

 

Mladý Smolivec

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

4

.

 

Jarov (PJ)

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

5

.

 

Kasejovice

 

 

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

6

.

 

Stanice Horažďovice

 

CAS

 

1+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. stupeň poplachu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.

 

Dvorec

 

 

 

 

 

DA

 

1+3

 

 

 

2

.

 

Sedliště

 

 

 

 

DA

 

1+3

 

 

 

3

.

 

Měcholupy (PJ)

 

 

DA

 

1+3

 

 

 

4

.

 

Nové Mitrovice

 

 

CAS

 

1+3

 

 

 

5

.

 

Myslív

 

 

 

 

 

CAS

 

1+3

Pozn.: Z poplachového plánu IZS HZS Plzeňského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Vrčeň

V.

9

4

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

DS 16

1

PPS 12

2

PS 8

1

Dopravní automobil AVIA - A31

1

Dopravní automobil VW Transporter

1

Dopravní automobil LADA NIVA – VAZ 2121

1

Přívěs s výklopnou plachtou - MARO

1

Dýchací přístroj

8

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Přehled o zdrojích vody

Přehled o zdrojích vody (přirozených, umělých a víceúčelových) pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

Obec Vrčeň, Vrčeň čp. 1, 335 41 Vrčeň

Umístění zdrojů vody (lokalita, množství vody, čerpací stanoviště apod.)

 • Umělý zdroj vody – hydrantová síť, potrubí DN 125

příjezd a přístup: po asfaltové komunikaci

obsah vody: cca 480 m3

 • Přirozený zdroj vody – Opatský (obecní) rybník

příjezd a přístup: po asfaltové komunikaci

obsah vody: cca 11964 m3

 • Přirozený zdroj vody – Čečovický potok

příjezd a přístup: po asfaltové komunikaci

obsah vody: cca 1000 m3

 

1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

2 Nařízení Plzeňského kraje č.3/2011 ze dne 11. 5. 2011