Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

4. prosinec 2019

 

OBEC VRČEŇ

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň

č. 3/2019,


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň


Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 2.12.2019 usnesením č. 112 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vrčeň, včetně nakládání se stavebním odpadem1.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady rostlinného původu,

 2. Papír,

 3. Plasty včetně PET lahví,

 4. Sklo,

 5. Kovy,

 6. Nebezpečné odpady,

 7. Objemný odpad,

 8. Směsný komunální odpad,

 9. Jedlé oleje a tuky

 10. Nápojové kartony


 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a j).


Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou :

 • sběrné nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky

 • pytle na plasty

 • velkoobjemový kontejner na objemný odpad

 • kontejnery na biologické odpady rostlinného původu

 • kontejnery a nádoby na směsný komunální odpad


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • Sběrné nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky jsou umístěny na návsi obce Vrčeň u studny a vedle č.p.12.

 • Pytle s plasty se shromažďují 4x ročně (na výzvu OÚ) u ohradní zdi hostince „Na Faře“

 • Velkoobjemový kontejner na objemný odpad je umístěn u jihovýchodního rohu hřbitova.

 • Kontejnery na biologické odpady rostlinného původu jsou umístěny vedle č.p.12 na návsi, ve dvoře MŠ Vrčeň, vedle č.p.56 v ulici „Na Drahách“ u hřbitova – vedle brány

 • Koše a nádoby na směsný komunální odpad jsou umístěny na návsi před ZŠ, u autobusové zastávky, u pošty a u provozovny COOP, dále jsou u jednotlivých budov v majetku občanů a u provozoven podnikajících subjektů.


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá

 2. Papír, barva modrá

 3. Plasty, PET lahve, sběrná nádoba barva žlutá, pytle barva žlutá

 4. Sklo, barva zelená

 5. Kovy, barva černá - s nápisem KOVY)

 6. Jedlé oleje a tuky, s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY

 7. Nápojové kartony, barva oranžová


 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 1. Veškerý tříděný komunální odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve Dvorci u Nepomuku (za úhradu).

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu na stránkách obce.

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 1. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve Dvorci u Nepomuku (za úhradu).


Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob .

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu na stránkách obce.

 1. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve Dvorci u Nepomuku (za úhradu).

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.


Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. popelnice

 2. velkoobjemové kontejnery u provozoven podnikajících subjektů

 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2.Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 ze dne 16. 2. 2015.

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2020. 

………………...……………….

Tomáš Chouň, místostarosta

 

…………….………………..

Ing. Vratislav Chodora, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………