Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

25. prosinec 2010
OBEC VRČEŇ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
O místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém II. zasedání dne 20. prosince 2010 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Vrčeň touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vrčeň.2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3) V ohlášení držitel psa uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:a) za prvního psa: 100,-Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 100,-Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 60,-Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení: 60,-Kč.


Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Čl. 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Bc. Petr Mašek, starosta obce | Eva Beránková, místostarostka obce