Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

11. červenec 2023

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 26.6. 2023 usnesením č.79/2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň a obcí Sedliště, Srby, Tojice, Čížkov a částmi Zahrádka, Čečovice, Měrčín, Liškov o vytvoření společných školských obvodů je území obce Vrčeň částí školského obvodu Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43 zřízené obcí Vrčeň, zřízená obcí Vrčeň.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanový školský obvod základní školy.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.

 

Tomáš Chouň - starosta obce               Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarostka obce