Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2023, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

11. červenec 2023

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 26.6.2023 usnesením č. 80/2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

            K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Vrčeň stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.

Čl. 2

            Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky je náves, místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše v zastavěném území obce Vrčeň.

Čl. 3

            Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) ponechat psy a jiná domácí a hospodářská zvířata (např. ovce, slepice, koně….), (dále jen „zvířata“) volně pobíhat na veřejném prostranství,

b) vstupovat se psy a zvířaty, případně je vpouštět, na dětská hřiště, veřejná hřiště a pískoviště.

Čl. 4

1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění tímto psem a to bez zbytečného odkladu.

2. Zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem odpovědné osoby (vlastník nebo držitel zvířat). V případě úniku těchto zvířat na veřejné prostranství je osoba, která má zvíře v držení odpovědná za odstranění případného znečištění těmito zvířaty a to bez zbytečného odkladu.

3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

Čl. 5

Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto OZV se nevztahují na:

a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů,

b) použití psa osobou nevidomou, bezmocnou a osobou s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu

Čl. 6

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb prů na veřejném prostranství v obci Vrčeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 24.5.2010.

Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.


Tomáš Chouň                                                                                                Mgr. Lenka Roušalová

starosta                                                                                                               1. místostarosta