Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

17. prosinec 2015

Úvod

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

Program rozvoje obce Vrčeň je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Vrčeň. Tento dokument byl schválen zastupitelstvem obce Vrčeň dne 14. 12. 2015 usnesením č. 88. Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce byl zejména zpracovaný „Program obnovy venkova 2014 – 2018“ a územní plán obce, současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností řešit.

Představitelé obce vnímali a brali v potaz priority i před vypracováním tohoto dokumentu. Nejaktuálnější dokument sledující priority obce je výše zmíněný „Program obnovy venkova 2014 –2018“. Sjednocená písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti,využitelné zdroje financí apod.).

Program rozvoje obce bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce a také oporou pro rozhodovací procesy, tak aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Představitelé obce se budou moci kromě běžných operativních činností (řešení každodenních problémů) věnovat detailně také dlouhodobějšímu plánování a řízení rozvoje obce.

Program rozvoje obce:

 

 • zachycuje hlavní problémy a předpoklady obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních kapacit obce;
 • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
 • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů alzajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce;
 • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
 • zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (např. z dotačních titulů)

 

Program rozvoje obce Vrčeň byl vypracován v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Program rozvoje obce je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce a vznikl na základě poznání situace v obci, názorů a potřeb občanů. Formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Program rozvoje obce Vrčeň byl vypracován v období listopad – prosinec 2015 na pětileté plánovací období 2016 – 2020.

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Obec se nachází 35 km jihovýchodně od Plzně v okrese Plzeň-jih, 4 km od centra města Nepomuk. Obec Vrčeň se rozkládá v severní části nepomucké kotliny, na svahu nízké terasy nad ústím Myslívského a Čečovického potoka do Úslavy. Ta severozápadně od vsi , za sousedními Srby, proráží údolí mohutným zalesněným hřbetem s nejvyšším vrcholkem Buková hora (667,9 m) s několika postranními vrcholky (součást přírodního parku Pod Štědrým), přímo nad vesnicí je nižší vrch Chlumec (534,2 m).Obcí prochází silnice II. třídy č. 191 Nepomuk - Rožmitál pod Třemšínem (Příbram, Praha). Vrčeň se rozprosírá v kotlině v nadmořské výšce 420-450 metrů n.m.

První dochovaná písemná zmínka o obci Vrčeň pochází z roku 1189. Rozléhá se na celkové katastrální výměře 705 ha. V obci, která hospodaří na 100 ha vlastního lesa žije 330 trvalých obyvatel ve 153 číslech popisných. V obci je nepřehlédnutelnou dominantou krásný gotický kostel sv. Vavřince, vystavěný již v I. pol. 14. století.

Celková plocha území obce je 705,28 ha, z čehož 51,3 % zabírá zemědělská půda a 38,2 % tvoří lesní pozemky. Charakter krajiny je částečně lesnický a částečně zemědělský, podíl orné půdy se přibližuje 42 %. Severozápadní částí katastru obce protéká řeka Úslava, do které se vlévá Myslívský potok a Čečovický potok, který pak napájí místní Opatský rybník o rozloze 0,9 ha. V lese Štědrý se nacházejí prameny, které tvoří pro obec zdroj pitné vody. Severozápadní částí katastru obce protéká řeka Úslava, do které se vlévá Čečovický potok, který napájí místní Opatský rybník o rozloze 0,9 ha. Řeka Úslava slouží k rybolovu a vodní turistice. Opatský rybník obec pronajímá k chovu ryb, je využíván i pro sezónní rekreaci a v neposlední řadě svou polohou ve středu obce vytváří významný krajinný prvek. V blízkosti se rozprostírají pole. Za touto obdělávanou půdou se na východě a severovýchodě obce nacházejí lesy. Obcí prochází turistická stezka.

Historické souvislosti

Vrčeň (dříve též Vrčany) je sídlem poměrně starobylého původu. Již k roku 1189 se připomíná jistý Oto z Vrčeně, roku 1216 pak jeho syn Magnus. Zdejší kostel, doložený od 14. století, náležel ve středověku do klatovského děkanátu. Podací právo patřilo zčásti opatům nedalekého cisterciáckého kláštera u Nepomuku a zčásti místním vladykům. Později ves připadla k nepomuckému klášteru a po jeho zániku za husitských válek k panství hradu Zelená hora. Roku 1654 bylo ve vsi celkem 35 usedlostí, z toho však jen 9 selských gruntů. K zelenohorskému panství ves patřila až do zániku patrimoniální správy a sdílela jeho osudy.

Půdorysným jádrem vesnice je rozhlehlá, mírně svažitá náves přibližně ve tvaru „L“. V nejvyšším bodě návsi, na styku obou kolmých ramen, je situován farní kostel s bývalým hřbitovem a u něj škola a fara. Druhotná, dosti početná chalupnická zástavba vznikala dělením větších gruntů a především pak okolo Čečovického potoka východně od návsi a v samotné enklávě na křižovatce cest nad rybníkem severovýchodně od jádra vsi. Novodobý vývoj přinesl rozšíření vesnice jihovýchodním směrem podle silnice směrem k Nepomuckému nádraží nad Dvoreckým rybníkem.

Dominantou a nejvýznamnější památkou vesnice je farní kostel sv. Vavřince. Z gotického kostela z první poloviny 14. století se dochoval především presbytář. Dnešní monumentální podobu Strana 2 z 22 s vysokou věží kostela vtiskla razantní neogotická přestavba z let 1866-69, při níž byla zvětšena chrámová loď. Další významnou sakrální památkou na katastru Vrčeně je poutní kaple sv. Vojtěcha, situovaná severovýchodně od vsi v lese na svahu vrchu Chlumec nad silnicí do Čečovic. Raně barokní osmiboká centrála z roku 1684 byla postavena nad zázračným pramenem. Obnovena byla v letech 1819 a 1883. V jejím sousedství stávaly lázně, zaniklé při požáru v závěru 19. století.

Mimořádně významný a početný je také soubor drobné sakrální plastiky. Nejhodnotnější je barokní socha s. Jana Nepomuckého, stojící nad potokem u silnice do Dvorce. Jejím autorem je F.J.Heidelberger. Na návsi stojí trojice zlidovělých barokních soch – ve východní části Panny Marie Immaculaty asi z přelomu 18. a 19. století, v severovýchodní (dolní) části s. Jana Nepomuckého a v západní části sv. Vojtěcha. Před kostelem je litinový kříž z roku 1873, další (z roku 1884) stojí u silnice na Dvorce. Náves doplňuje památník obětem I. světové války se sochou lva.

Naproti kostelu je situován areál fary čp. 43. Obytné stavení, stojící na jižní straně farského dvora, je podlouhlá přízemní budova se středním věžovým rizalitem, vystupujícím do patra. Fasády již prošly modernizacemi, zachován zůstal jedině zazděný portál lemovaný lizénami. Severně od kostela je patrová eklektická budova školy.

Ve vsi se kromě těchto nejvýznamnějších památek dochoval poměrně hodnotný a neprávem opomíjený soubor lidové architektury. Až do první poloviny 19. století zde výrazně převažovala dřevěná zástavba. Do dnešního dne se zachoval roubený dům čp. 8, stojící na severní straně návsi. Obytné stavení v úhlové skladbě je vzhledem k návesnímu prostoru orientována podélně. Dům, krytý zvalbenou střechou, má roubenou světnici v kožichu, zadní část je zděná. Podle tradice pochází z roku 1786. Roubená komora stojí u čp. 30, u čp. 47 je dřevěná stodola.

Starší zděnou zástavbu z 19. století reprezentuje například atypický patrový klasicistní dům, čp. 10 na severní straně návsi, krytý valbovou střechou. Na jižní straně návsi se dochovala dvojice hodnotných pozdně klasicistních usedlostí. Dům čp. 46 má polovalbovou střechu, v lichoběžníkovém štítu je kapličková nika. Obdobný charakter má sousední dům čp. 47, jeho průčelí ovšem navíc člení pásová bosáž. Naproti domu stojí zděná otevřená kolna, v usedlosti se dále dochovala již zmíněná roubená stodola. Patrový pozdně klasicistní dům čp. 63 byl již v detailech zmodernizován.

Dům čp. 2 na západní straně návsi asi ze druhé poloviny 19. století má hodnotné ekletické průčelí, členěné lizénovými rámy. Stavení kryje sedlová střecha dosud s přesahem trámového zápraží. Naproti domu stojí sýpka s hladkou fasádou, dvůr uzavírá brána s rovným překladem. Na severní straně návsi stojí patrový eklektický dům městského typu. Rovněž v severovýchodní části návsi a v samostatné severovýchodní enklávě se dochovalo několik prostých tradičních domů a chalup.

Vrčeň v průběhu druhé poloviny 20. století dále rostla. Novodobá zástavba se ale naštěstí soustředila převážně mimo historické jádro vsi, je na severní straně návsi vznikl jeden architektonicky nevhodný bytový dům. S výjimkou tohoto zásahu se však vesnice uchovala prakticky nenarušenou hmotovou strukturu. Náves s kvalitní vysokou zelení a dominantou kostela působí dodnes velmi příznivým dojmem. Velmi hodnotné jsou i vnější pohledové kvality – zejména od východu přes rybník. Vrčeň se řadí k památkově nejvýznamnějším vesnicím Nepomucka, přesto až dosud stojí poněkud neprávem stranou pozornosti.

Literatura: FIUD – Karel, 2 000; Líbal – Heroutová, 1979; Poche, 1982; Sedláček, 1909; Tykal, 2 000.

 

2. Obyvatelstvo

 

Ke dni 1. 1. 2014 žilo v obci Vrčeň celkem 327 obyvatel. Nicméně za posledních 10 let došlo k mírnému nárůstu obyvatelstva. V následujících letech lze předpokládat spíše stagnaci počtu obyvatel nebo jen mírný růst. V obci je v provozu mateřská škola, základní škola (1. stupeň), obchod se smíšeným zbožím, dobrá dostupnost lékařské péče, dobrá dopravní obslužnost, inženýrské sítě, čímž se obec snaží zatraktivnit lokalitu zejména pro mladé rodiny tak, aby v budoucích letech převažoval trend migrace obyvatel do obce. Nicméně i v této oblasti má obec jisté rezervy, zejména v oblasti volnočasových aktivit obyvatel. V obci např. není adekvátní dětské hřiště či možnost dalšího sportovního vyžití.

Vývoj počtu obyvatel obce Vrčeň v letech 2003 - 2014

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Vrčeň od roku 1910

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Vrčeň v roce 2014

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

 

 

V roce 2014 byl celkový počet obyvatel 327. Počet obyvatel ve věku 0-14 let 64, počet obyvatel ve věku 15-59 let 186, počet obyvatel ve věku 60-64 let 27, počet obyvatel nad 65 let 50.

Věkové poměry obyvatel v obci Vrčeň

Z tabulky vyplývá, že v obci Vrčeň je nadprůměrný počet občanů ve věku 0-14 let a naopak podprůměrný počet občanů ve věku 60 a více let. V obci tedy dochází k omlazování populace, což dokládá též "Index stáří" - poměr mezi občany ve věku 0-14 let a občany ve věku 65 a více let.

 

Vrčeň

Zdroj: ČSÚ

 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Vrčeň v roce 2011

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

Podle výsledků SLDB 2011 (sčítání lidí, bytů a domácností) má vysokoškolské vzdělání 7,3% občanů, středoškolské s maturitou 19,7% občanů starších 15 let, což jsou podprůměrné hodnoty jak ve srovnání s Plzeňským krajem, tak i ČR. Výsledky statistiky lze interpretovat i tak, že v regionu byla větší poptávka po řemeslnících (učební obory) a vzdělanější občané se stěhovali za prací do měst. Vrčeň má ovšem vyšší podíl osob ve věku do 15 let (19,57%), což je dáno vysokým podílem mladšího obyvatelstva v obci. Z tohoto důvodu velká část obyvatelstva dosud neukončila vzdělávací proces a výsledné hodnoty mohou být mírně zkreslené.

 

3. Hospodářství

 

Vývoj nezaměstnanosti

Vývoj nezaměstnanosti se v posledních letech přibližuje trendu vývoje celé ČR i jednotlivých krajů. Lze konstatovat, že v oblasti zaměstnanosti vykazuje region nadprůměrně příznivé hodnoty. Míra nezaměstnanosti v obci Vrčeň v říjnu 2015 dosahovala 4,2 % (to představovalo 9 uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce), což je mírně nad okresním průměrem 3,9 %. Podíl nezaměstnaných v celém Plzeňském kraji v říjnu 2015 dosáhl 4,3 %, v celé ČR 7,5%. Okres Plzeň-jih se na konci roku 2015 řadí ve vývoji míry nezaměstnanosti na přední příčky nejen v porovnáním s jinými okresy v kraji, ale i v porovnání v rámci celé ČR. V obci velká část cca 60% zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec. Největší podíl dojíždějících směřuje do Plzně, méně do Nepomuku a dalších měst.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob ve Vrčeni

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Vrčeň v roce 2013

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

Cestovní ruch

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec nachází mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponuje relativně atraktivním okolím, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou. Pahorkatinný charakter podhorské krajiny je vhodný především pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiky, cykloturistiky a další formy krátkodobé rekreace. Zdejší osobitý ráz krajiny dal vzniknout chráněné krajinné oblasti „Pod Štědrým“. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v rekreačních objektech, chalupách, lze též využít služeb rodinného penzionu nebo chatek pana Pečenky. Další možností rekreace jsou místní vodní plochy, které slouží k rybolovu i vodní turistice. Obcí prochází turistická stezka. Dalším málo využitým potenciálem obce jsou architektonické a historické památky. Značným lákadlem pro návštěvníky obce je též historická modelová železnice pana Navrátila. Pro osvěžení unavených turistů lze využít místních restaurací „Na faře“ a „U sv. Vojtěcha“. Obec má rezervy v propagaci obce a komunikaci s okolními obcemi k dosažení společného cíle - turistické zatraktivnění regionu. Na příklad obec Tojice může nabídnout turistický cíl volně žijící nutrie, město Nepomuk - historické centrum, zámek Zelená hora, muzea, atd.

 

4. Infrastruktura

 

Inženýrské sítě

K veřejnému vodovodu je v obci připojeno 105 domácností. Vodovod je kompletně zásoben z vlastních studen, vrtů v nedalekém vrchu Štědrý a je ve správě firmy Vodovody a kanalizace Starý Plzenec. Obec je též kompletně plynofikována (v r. 2001) a je připojeno cca 55% domácností.

Obec má vybudovanou kanalizační síť na dešťovou vodu (cca 40 let stará), která je v současnosti zakončena volnými výustěmi do místních vodních toků. Splašková kanalizace není v obci vybudována. Další problém nastává ve zpracování odpadních vod. Předpokládaná lokalita pro umístění obecní čistírny odpadních vod je dle územního plánu obce u řeky Úslavy (V Plaňkách). Čistírna ve vedlejší obci Dvorec nemá dostatečnou kapacitu k čištění odpadní vody z obce Vrčeň. Vzhledem ke značné finanční náročnosti je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod možné jen s významnou dotační podporou.

Pokrytí obce internetem je zajištěno formou WIFI, pevnou linkou nebo prostřednictvím poskytovatelů mobilních sítí. V obci dosud není dostupný vysokorychlostní internet. Postupným vylepšováním internetového připojení se zvýší možnosti rychlého spojení s úřady a institucemi, možnosti lepšího postavení na trhu práce, možnosti reklamy podnikatelů na jejich výrobky a získání rozhledu o konkurenci a zvýší se i vzdělanost obyvatel.

Obec je plně elektrifikovaná NN, VN, VVN, veřejné osvětlení je vybudováno na cca 70% území obce. Obecní rozhlas byl nově vybudován v roce 2012, pokrývá 90% obce.

Veškeré inženýrské sítě obce jsou postupně zadávány a zpřístupněny na novém geoportálu obce www.geosense.cz/vrcen přístupném i z obecních webových stránek www.vrcen.cz.

Dopravní infrastruktura

Obec má z velké části vybudovány místní komunikace – vesměs s živičným povrchem. Středem obce prochází silnice II. třídy č. 191 Nepomuk-Rožmitál pod Třemšínem (Příbram, Praha). Napojení na silnici I. třídy č. E49 Plzeň-Písek (České Budějovice) je cca 4 km od obce. Místní komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky průběžně prováděným rekonstrukcím (cca 50%), zejména v roce 2014 a 2015 jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu. V částech obce jsou místní komunikace pouze se zpevněným povrchem či frézovaným asfaltem (cca 30%). Výhledově je počítáno s nahrazením nevhodného povrchu živičným povrchem.

Doprava v klidu

Parkování je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se spíše o menší plochy. Další parkování je možné podél místních komunikací a na soukromých pozemcích občanů. Celkově je v obci nedostatečný počet veřejných parkovacích míst.

Dopravní obslužnost

Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Podobná situace je i u dětí a mládeže, která vyjíždí z obce do škol. V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je pouze prvního stupně, tzn. pětiletá. Žáci a studenti dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst, nejčastěji tedy do Nepomuka, Blovic a Plzně. Obec Vrčeň doposud není napojena na žádný integrovaný dopravní systém.

Autobusová doprava

Autobusová hromadná doprava je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami Nepomuk- Kasejovice, Nepomuk-Čížkov v obou směrech (též se zastávkou Nepomuk žel. st.). Ve směru na Nepomuk obec obsluhuje v pracovních dnech 12 spojů, v opačném směru 10 spojů.

Zdroj: jizdnirady.cz, ke dni 9.12.2015

Železniční doprava

Nejbližší železniční stanice je od obce vzdálena cca 1,5 km v obci Dvorec (stanice Nepomuk). Stanice leží na trati č. 190 Plzeň-České Budějovice a je obsluhována jak osobními vlaky, tak i rychlíky, s četností 26 spojů směr Plzeň, 25 spojů v opačném směru. Stanice slouží též jako výchozí bod na lokální trati č. 191 Nepomuk-Blatná s četností 9 spojů směr Blatná, 10 spojů v opačném směru.

 

5. Vybavenost obce

 

Domovní a bytový fond

Obytná zástavba v obci je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená i původními řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, ale většinou již převažují novější dvojdomky a izolované rodinné domy. Ve starší zástavbě (již zmíněné zemědělské usedlosti) dochází většinou k úpravám fasád jejich zateplením, výměně oken za nová. V obci se nachází 3 bytové domy.

Domovní a bytový fond v obci Vrčeň dle SLDB 2011

 

 • Počet domů 133
 • Počet obydlených domů 92
 • Podíl obydlených domů 69,17%
 • Podíl obydlených domů v ČR 83,40%
 • Počet rodinných domů 89
 • Podíl rodinných domů 66,92%
 • Podíl rodinných domů v ČR 72,18%

 

Pramen: ČSÚ

Rozvojové plochy pro bydlení

V roce xxx byl schválen aktuální územní plán obce. V současné době jsou shromažďovány podklady pro tvorbu nového územního plánu obce, s vyčlenění dalších ploch pro možnou budoucí bytovou zástavbu. Termín pro dokončení je stanoven na rok 2017. Dále lze pro bydlení využít i stávající budovy a to ať zrekonstruováním, či výstavbou domů nových na místě původních nevyhovujících.

Vybavenost v obci

Vzhledem k populační velikosti jsou v obci zajištěny základní služby občanské vybavenosti - knihovna, MŠ a ZŠ, pošta. V obci je obchod se smíšeným zbožím, restaurace „Na faře“ a „U sv. Vojtěcha“ i s možností ubytování, dále pivní prodejna. V obci se vyskytují řemesla i drobné provozovny - autoopravny, prodejna keramiky, zahradnictví. Přirozeným centrem dojížděk za službami je Nepomuk, případně Plzeň, méně pak Klatovy. V obci se nachází kostel a hřbitov, o který se stará obec.

Budovy ve vlastnictví obce (ZŠ, MŠ, OÚ, č.p. 12) nemají zpracovaný energetický audit. Na základě tohoto auditu budou přijata případná opatření - zejména zateplení vnější schránky budov. Dále je potřeba provést kompletní rekonstrukci budovy č.p. 12 (tzv. hrad).

Školství a vzdělávání

V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je prvního stupně (1. – 5. ročník). Mateřská škola je na horní hranici kapacity. Současný stav základní školy prostorově nevyhovuje nárokům pro výuku, je potřeba co nejdříve provést stavební úpravy v budově. V budově základní i mateřské škole byla v předchozích letech vyměněna okna za plastová. Žáci a studenti zpravidla dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka do škol se koná téměř výlučně do měst Nepomuk (ZŠ), Blovice (gymnázium), Plzeň. Výjimku tvoří studenti vysokých škol, kteří dojíždí často po celé republice.

Školy a jejich kapacita v obci Vrčeň v roce 2014

 • 1 Mateřská škola - počet žáků 56
 • 1 Základní škola - počet žáků 63

Pramen: ČSÚ

Zdravotní péče

V obci není zajištěna zdravotní péče. Občané dojíždějí za zdravotní péčí do cca 4 km vzdáleného města Nepomuk (dostupné autobusem), kde je zajištěna jak péče praktických lékařů, tak i specializovaná pracoviště. Další možností je využití zdravotních služeb ve městech Plzeň či Klatovy. V Nepomuku je provozovaná též rehabilitace. Stanoviště rychlé záchranné služby se nachází ve Vlčicích u Blovic. Dojezdová vzdálenost (12 km) rychlé záchranné služby splňuje legislativně stanovenou maximální dobu dojezdu.

Sociálně zdravotní péče

Sociálně zdravotní péče je zajištěna v domově s pečovatelskou službou v obci Žinkovy, domovem seniorů ve městě Nepomuku. Pečovatelskou službu pro občany zajišťuje v místě bydliště pí. J. Pečenková (Domácí ošetřovatelská péče Nepomuk).

Bezpečnostní složky

Bezpečnost v obci zajišťuje služebna Policie ČR ve městě Nepomuk (4 km).

Požární bezpečnost

Primárně zajišťuje požární bezpečnost služebna HZS ve městě Nepomuk (5 km). Obec má též zřízenu zásahovou jednotku obce (s odpovídajícím materiálním vybavením) tvořenou členy sboru dobrovolných hasičů.

Tradiční kulturní akce v obci

Novoroční výšlap, masopust, májka, pouť, hasičské závody, pochod Chodorova Vrčeň (KČT), folklorní slavnosti „Pod Vrčeňskou lípou“, drakiáda, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční jarmark, turnaj ve stolním tenise, půlnoční mše svatá se zpěvy koled a další akce ať už pořádané obcí školou, školkou či různými spolky. Akce bývají velmi hojně navštěvovány občany obce i jinými návštěvníky a nezřídka se stane, že počet návštěvníků akce překoná počet obyvatel obce.

Spolková činnost

Silnou stránkou obce je velice bohatý spolkový život. Působí zde několik spolků. Nejaktivněji v obci v současné době působí Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň a spolek Vrčeň. Sbor dobrovolných hasičů kromě své běžné činnosti pořádá v obci různé kulturní akce (např. masopust, hasičské závody, májka, hasičský ples), pomáhá též obci zejména s technickým zajištěním dalších akcí a údržbou veřejných prostraství viz výše. Spolek Vrčeň má od obce v pronájmu obecní rybník. Spolek Vrčeň pořádá rybářské závody, drakiádu, oslavu začátku a konce prázdnin, traktoriádu. Spolek Vrčeň se též stará o „lesní hřiště“ a okolí rybníka (v roce 2015 byla ve spolupráci s obcí vybudována nová pergola s posezením a ohništěm). Dosud málo využívanou příležitostí pro obec je větší zapojení občanů do komunitního žitota a dění v obci. Příkladem "dobré praxe" byla například výsadba nové jabloňové aleje podé cesty do Tojic v listopadu 2015.

 

6. Životní prostředí

 

Pro zhodnocení celkového stavu životního prostředí v obci byl použit tzv. koeficient ekologické stability. Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. V roce 2014 byl tento koeficient pro obec Hvozdná vypočítán na hodnotu 1,03 %, což krajinu obce charakterizuje jako vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů.

Struktura využití půdy

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

Výměra orné půdy 295,22 ha, zahrad 14,64 ha, trvalých travních porostů 66,12 ha, zemědělské půdy 375,98 ha, lesní půdy 269,12 ha, vodních ploch 7,83 ha, zastavěných ploch 9,97 ha, ostatních ploch 42,38 ha. Hustota zalidnění obce je 46,36 obyv./km². Orná půda zaujímá 41,86% plochy, lesy tvoří 38,16% plochy.

Pramen: ČSÚ

Hlavním zemědělským subjektem obhospodařujícím 80% zemědělsky obdělávané půdy v obci je pak Vrčeňská zemědělská a.s. Zemědělské pozemky jsou využívány jak k pěstování plodin, tak i chovu dobytka, zejména skotu.

Za touto obdělávanou půdou se na východě a severovýchodě obce nacházejí lesy. V KÚ Vrčeň vlastní z celkové výměry 269,12 ha lesů obec Vrčeň cca 100 ha, Lesy České republiky a.s. cca 93 ha, Římskokatolická farnost Vrčeň cca 43 ha. Obcí a přilehlími lesy prochází turistická stezka.

V obci jsou též významné vodní plochy. Kromě Opatského rybníka o rozloze 0,9 ha tvoří významnou součást obce řeka Úslava, do které se vlévají potoky Čečovský a Myslívský. Zejména v okolí řeky Úslavy dochází často k lokálním záplavám, což je též způsobeno značným zanesením koryta řeky. Povodí řeky Úslavy spravuje státní podnik Povodí Vltavy – závod Berounka a i přes urgence obce dosud nedošlo k nápravě nevyhovujícího stavu.

Vzhledem k nízké koncentraci průmyslových objektů v širokém okolí obce je ve Vrčeni velice zdravé životní prostředí, zejměna pak čistota ovzduší.

Významným krajinným prvkem obce jsou též desítky "stoletých" lip na návsi, které tvoří dominantu veřejného prostoru. Řada těchto starých lip je však již na hraně své životnosti a ohrožuje své okolí. Bude tedy potřeba některé nejvíce postižené stromy prořezat či nahradit novými.

Odpadové hospodářství

Obec Vrčeň zajišťuje pro své občany svoz tříděného odpadu. Na návsi před hasičskou zbrojnicí jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, plasty, kovy, tetrapaky, textil. kontejnery jsou vyváženy operativně dle potřeby. Na čtyřech místech v obci je umístěno 6 kontejnerů na bioodpad, které jsou odváženy v intervalu 14 dní. Dále je obcí zajišťován cca 1x za ¼ roku „velký“ svoz plastů, 1x za půl roku svoz nebezpečného odpadu a 1x ročně svoz nadměrného odpadu. V obci Vrčeň není zřízen sběrný dvůr, občané obce mohou využívat (na své náklady) sběrného dvoru v obci Dvorec (cca 1 km), případně kovošrotu Nepomuk (1 km). V rámci služeb probíhá svoz směsného odpadu od občanů a to 1x za 14 dní.

 

7. Správa obce

 

Obecní úřad a kompetence obce

Subjekt obce Vrčeň vznikl na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi obce Hvozdná. Obec Vrčeň je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo je sedmičlenné a v jeho čele stojí starosta obce. Obec má dále zřízeny 2 výbory a 3 komise – výbory finanční, kontrolní, kulturní komisi, komisi pro životní prostředí a povodňovou komisi. Dále zajišťuje správu a údržbu obce, obecní zeleně, likvidaci odpadů, podporuje kulturní a spolkovou činnost v obci.

Hospodaření obce

V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb. Obec v roce 2013 hospodařila s částkou 6 357 000 Kč. S největším objemem financí obec hospodařila v roce 2010, kdy byla na účet obce poukázána dotace na rekonstrukci rybníku. Dotace byly čerpány zejména ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu a z kraje a jejich celková výše činila v období 2009 až 2013 cca 8,7 mil. Kč.

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Vrčeň v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

 

 

Pramen: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Vrčeň v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

 

Vrčeň
Zdroj: ČSÚ

 

 

Pozn. Výkyv v rozdílu příjmů a výdajů v roce 2009 a 2010 byl způsoben realizací a následným čerpáním dotace na rekontrukci rybníku.

Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2013

 

VrčeňZdroj: ČSÚ

 

Komunikace s občany

Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívaná úřední deska, obecní rozhlas, facebook a webové stránky obce www.vrcen.cz.

Vnější vztahy a vazby

Obec je v současné době členem dvou sdružení obcí, a to Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Nepomucko a Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku.

Mikroregion Nepomucko

Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka, Žinkovska a Spálenopoříčska. Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání , občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracuje se sousedními mikroregiony, rozvíjí i spolupráci s magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, MAS sv. Jana z Nepomuku či dalšími subjekty i jednotlivci.

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Postupně přistupovali další podnikatelé, obce i neziskové organizace. Dnes má MAS již 26 členů, jejichž složení daleko lépe odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS. Členové MAS zastupují jak veřejný, tak soukromý sektor a spojuje je společný zájem na rozvoji území a snaha o sjednocení postupu prostřednictvím společné rozvojové strategie. MAS je otevřenou organizací, což znamená, že je otevřena novým členům, které spojuje společný zájem o rozvoj území.

A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

 

Silné stránky

 

 • vodovod

Vlastní zdroj pitné vody. Nový zdroj pitné vody - posílení zdrojů obecního vodovodu (Vrt HV 01).

 • dobrá dopravní obslužnost

autobusy, vlaky

 • krajina

rozmanitost krajiny - zemědělská půda, lesy, vodní toky

 • historické památky

zachovalé historické budovy, sochy, pohledy na obec

 • spolková činnost

aktivní spolky

 • kulturní akce

bohatý kulturní život v obci

 • životní prostředí
 • zdravé životní prostředí

věková struktura obyvatel v obci významě převyšuje počet mladých občanů seniory

 • míra nezaměstnanosti

nízká míra nezaměstnanosti v obci i regionu

 

Slabé stránky

 

 • splašková kanalizace

Splašková kanbalizace v obci chybí.

 • dešťová kanalizace

vybudovaná cca před cca 40 lety, lze očekávat závady

 • internetové připojení

není dostupný vysokorychlostní internet

 • místní komunikace

30% místních komunikací je jen se zpevněným povrchem, je nutno opatřit živičným povrchem

 • parkovací plochy

nedostatek parkovacích ploch

 • veřejné osvětlení

v části obce není vybudováno veřejné osvětlení

 • propagace regionu

rezervy v propagaci obce, spolupráce s okolními obcemi

 • kapacita mateřské a základní školy

mateřská i základní škola jsou na hranici reálné kapacity

 

Příležitosti

 

 • zapojení veřejnosti do dění v obci

větší zapojení veřejnosti do dění v obci

 • dotační prostředky

čerpání dotačních prostřetků ze zdrojů EU, státu, kraje

 • historické dědictví

rozsáhlejší využití historických atraktivit obce

 • imigrace mladých lidí

imigrace mladých lidí (rodin s dětmi) do obce

 • občanská vybavenost

udržení a rozvoj občanské vybavenosti obce - ZŠ, MŠ, obchod, restaurace, pošta

 • spolky, volnočasové aktivity

podpora spolkové činnosti a rozšíření volnočasových aktivit

 • marketing

cílený marketing - Vrčeň a okolí jako atraktivní turistická destinace

 

dopravní obslužnost
udržení, zlepšení dopravní obslužnosti v obci
l rozvoj v oblasti bydlení
 • dopravní obslužnost

udržení, zlepšení dopravní obslužnosti v obci

 • rozvoj v oblasti bydlení

 

 

Hrozby

 

 • nízký rozpočet obce

významnější investiční akce lze realizovat pouze s dotační podporou, z důvodu nízkého rozpočtu je však problém v zajištění spoluúčasti obce na dotovaném projektu

 • úvěr obce

splátky úvěru

 • emigrace obyvatel

emigrace perspektivních věkových skupin obyvatel

 • povodně, eroze

riziko záplav v okolí vodních toků, vodní eroze - splavování zeminy

 • stárnutí obyvatel

stárnutí obyvatel - pokles počtu občanů obce turistická destinace

 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Přirozeně se rozrůstající a bezpečná obec propojená dostupnou infrastrukturou, v níž obyvatelé nacházejí blízkost přírody a klid, historické památky a zároveň velmi kvalitní společenský život s možností zapojení do fungujících místních spolků, které udržují tradice obce. Obec vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a spokojený život všech očanů.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 

Vrčeň
Vrčeň

 

 

B.3 Podpora realizace programu

 

Monitoring realizace PRO

 

Naplňování Programu rozvoje obce bude sledovat starosta. Zejména bude iniciovat realizaci opatření a aktivit, vyhledávat možné zdroje financování aktivit, projednávat a schvalovat změny a aktualizace PRO.

Monitoring, tedy sledování průběžného naplňování PRO, bude provádět zastupitelstvo obce každoročně před koncem kalendářního roku (v době tvorby rozpočtu na další rok). Budou sledovány zejména:

 • aktivity naplánované na daný rok – které byly realizovány, které realizovány nebyly (a proč),
 • aktivity naplánované na další rok a jejich finanční náročnost.

Tento přehled bude sloužit zastupitelstvu jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu. V posledním roce platnosti stávajícího PRO (2020) bude sloužit také pro vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO a jako podklad pro jeho aktualizaci.

 

Způsob aktualizace PRO

 

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat či aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci PRO může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění části PRO, či potřeba stanovení nových cílů. Podnětem k aktualizaci nemá být změna politické reprezentace obce.

Dílčí revize dokumentu (v průběhu jeho platnosti) budou probíhat v případě potřeby – úpravy stávajících aktivit, zařazení nových či vyřazení již neaktuálních. Podkladem pro dílčí revize budou aktualizované seznamy aktivit a výstupy monitoringu. Podklady připraví osoba odpovědná za monitoring realizace PRO. Změny budou prováděny přímo do dokumentu, dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí. Po každé revizi se PRO označí datem, ke kterému se vztahuje. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce. Aktualizovaný PRO bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

 

Způsob financování PRO

 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. Předpokládá se také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU), případně ze soukromého sektoru. Předpokládané zdroje financování jsou popsány u jednotlivých aktivit. V průběhu naplňování PRO bude docházet k zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů podle aktuálních informací o dotačních zdrojích apod.

Do tvorby návrhu rozpočtu obce na další rok budou vždy zapracovány i předpokládané náklady na realizaci aktivit z PRO, které jsou naplánovány na daný rok.