verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2016

30. květen 2017
Obec Vrčeň
IČO: 00257427


ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.5.2017 20:32:58


1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016


Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 073 451,75 4 309 200,00 4 696 087,00 117,74 108,04
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 263 670,32 1 232 100,00 1 277 324,00 102,56 98,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 920,00
10 895,00
100,23
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 384 050,00 59 800,00 384 050,00 642,22 100,00
CELKEM PŘÍJMY 6 732 092,07 5 601 100,00 6 368 356,00 120,19 105,71
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016


Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 036 654,98 900 000,00 900 000,00 115,18 115,18
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 65 049,51 80 000,00 80 000,00 81,31 81,31
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 108 966,28 100 000,00 100 000,00 108,97 108,97
1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 062 775,81 850 000,00 950 000,00 125,03 111,87
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 264 670,00
264 670,00
100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2 538 116,58 1 930 000,00 2 294 670,00 131,51 110,61
1211 - Daň z přidané hodnoty 2 027 358,64 1 960 000,00 1 960 000,00 103,44 103,44
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 2 027 358,64 1 960 000,00 1 960 000,00 103,44 103,44
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 25 423,00 6 200,00 25 200,00 410,05 100,88
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 42,00
42,00
100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 202 800,00 206 000,00 206 000,00 98,45 98,45
1341 - Poplatek ze psů 7 180,00 7 000,00 7 000,00 102,57 102,57
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 175,00
175,00
100,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 21 127,77 16 000,00 19 000,00 132,05 111,20
1361 - Správní poplatky 2 140,00 4 000,00 4 000,00 53,50 53,50
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 258 887,77 239 200,00 261 417,00 108,23 99,03
1511 - Daň z nemovitých věcí 249 088,76 180 000,00 180 000,00 138,38 138,38
15 - Majetkové daně 249 088,76 180 000,00 180 000,00 138,38 138,38
1 - Daňové příjmy 5 073 451,75 4 309 200,00 4 696 087,00 117,74 108,04
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 086 299,88 1 109 600,00 1 124 741,00 97,90 96,58
2112 - Příj.z prodeje zboží 1 418,00
1 400,00
101,29
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 70 873,00 59 500,00 70 070,00 119,11 101,15
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 43 694,00 37 000,00 43 890,00 118,09 99,55
2141 - Příjmy z úroků (část) 1 644,84 1 500,00 1 500,00 109,66 109,66
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 1 203 929,72 1 207 600,00 1 241 601,00 99,70 96,97
2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 500,0022 - Přij.sankční platby,vratky tr. 2 500,002324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 57 084,60 24 500,00 35 567,00 233,00 160,50
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 156,00
156,00
100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 57 240,60 24 500,00 35 723,00 233,64 160,23
2 - Nedaňové příjmy 1 263 670,32 1 232 100,00 1 277 324,00 102,56 98,93
3111 - Příjmy z prodeje pozemků 10 920,00
10 895,00
100,23
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 10 920,00
10 895,00
100,23
3 - Kapitálové příjmy 10 920,00
10 895,00
100,23
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 150,00
29 150,00
100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 59 900,00 59 800,00 59 900,00 100,17 100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 75 000,00
75 000,00
100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 164 050,00 59 800,00 164 050,00 274,33 100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 220 000,00
220 000,00
100,00
42 - Investiční přijaté transfery 220 000,00
220 000,00
100,00
4 - Přijaté transfery 384 050,00 59 800,00 384 050,00 642,22 100,00
Příjmy celkem 6 732 092,07 5 601 100,00 6 368 356,00 120,19 105,71
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016


Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 786 290,98 4 930 900,00 5 403 217,00 97,07 88,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
CELKEM VÝDAJE 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016


Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 668 291,00 671 000,00 696 000,00 99,60 96,02
5021 - Ostatní osobní výdaje 40 061,00 38 400,00 49 061,00 104,33 81,66
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 458 851,00 429 000,00 459 000,00 106,96 99,97
5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 167 077,00 168 500,00 174 500,00 99,16 95,75
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 101 448,00 99 100,00 104 300,00 102,37 97,27
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 2 851,00 2 900,00 2 900,00 98,31 98,31
50 - Běžné výdaje 1 438 579,00 1 408 900,00 1 485 761,00 102,11 96,82
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 30 569,00 22 400,00 29 232,00 136,47 104,57
5137 - DHDM 58 284,00 188 720,00 218 720,00 30,88 26,65
5139 - Nákup materiálu j.n. 93 964,49 54 700,00 72 355,00 171,78 129,87
5141 - Úroky vlastní 11 674,30 46 000,00 46 000,00 25,38 25,38
5151 - Studená voda 1 593,00 1 000,00 1 000,00 159,30 159,30
5153 - Plyn 63 079,62 60 000,00 63 000,00 105,13 100,13
5154 - Elektrická energie 239 193,00 231 500,00 246 500,00 103,32 97,04
5156 - Pohonné hmoty a maziva 5 101,00 10 000,00 10 000,00 51,01 51,01
5161 - Poštovní služby 4 190,00 3 000,00 3 000,00 139,67 139,67
5162 - Služby telekom. a radiokom. 31 785,30 24 000,00 29 800,00 132,44 106,66
5163 - Služby peněžních ústavů 91 073,40 41 100,00 56 600,00 221,59 160,91
5164 - Nájemné 3 030,00 17 000,00 17 000,00 17,82 17,82
5165 - Nájemné za půdu 486,005166 - Konzult.,porad.a práv.služby 17 182,00
20 000,00
85,91
5167 - Služby školení a vzdělávání 2 950,00 3 500,00 3 500,00 84,29 84,29
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 42 777,80
38 000,00
112,57
5169 - Nákup ostatních služeb 721 886,17 935 500,00 1 015 100,00 77,17 71,11
5171 - Opravy a udržování 15 843,00 407 300,00 132 300,00 3,89 11,98
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 385,00 500,00 639,00 277,00 216,74
5175 - Pohoštění 5 140,00 6 300,00 7 556,00 81,59 68,03
5179 - Ostatní nákupy j.n.
2 800,00 2 800,00

5192 - Poskytnuté náhrady 18 316,00 18 000,00 18 000,00 101,76 101,76
5194 - Věcné dary 7 034,30 6 000,00 6 000,00 117,24 117,24
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 466 537,38 2 079 320,00 2 037 102,00 70,53 71,99
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 28 573,60 17 900,00 30 854,00 159,63 92,61
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 28 573,60 17 900,00 30 854,00 159,63 92,61
5321 - Neinvestiční transfery obcím 200,00 3 000,00 3 000,00 6,67 6,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům 13 080,00 13 080,00 13 080,00 100,00 100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 16 430,00 15 700,00 16 400,00 104,65 100,18
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 374 000,00 1 374 000,00 1 374 000,00 100,00 100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR 170 945,00 19 000,00 170 650,00 899,71 100,17
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 276,00
3 700,00
88,54
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 274 670,00
268 670,00
102,23
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 1 852 601,00 1 424 780,00 1 849 500,00 130,03 100,17
5 - Běžné výdaje 4 786 290,98 4 930 900,00 5 403 217,00 97,07 88,58
6121 - Budovy,haly,stavby 517 199,60 100 000,00 595 000,00 517,20 86,92
6122 - Stroje,přístroje,zařízení 149 798,006130 - Pozemky 55 000,00 320 000,00 103 000,00 17,19 53,40
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
6 - Kapitálové výdaje 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
Výdaje celkem 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016


Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 9 614,80 3 500,00 9 700,00 274,71 99,12
1031 - Pěstební činnost 633 000,69 814 000,00 799 000,00 77,76 79,22
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 642 615,49 817 500,00 808 700,00 78,61 79,46
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 642 615,49 817 500,00 808 700,00 78,61 79,46
2212 - Silnice 20 887,00 50 000,00 50 000,00 41,77 41,77
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 13 080,00 13 080,00 13 080,00 100,00 100,00
22 - Doprava 33 967,00 63 080,00 63 080,00 53,85 53,85
2310 - Pitná voda 40 091,00 150 000,00 150 000,00 26,73 26,73
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 25 947,00 12 000,00 31 400,00 216,23 82,63
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 3 060,00 5 000,00 5 000,00 61,20 61,20
23 - Vodní hospodářství 69 098,00 167 000,00 186 400,00 41,38 37,07
2411 - Záležitosti pošt 61 189,30
86 000,00
71,15
24 - Spoje 61 189,30
86 000,00
71,15
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 164 254,30 230 080,00 335 480,00 71,39 48,96
3111 - Mateřské školy 1 019 798,00 1 020 000,00 1 020 000,00 99,98 99,98
3117 - První stupeň základních škol 1 006 999,60 854 000,00 1 074 000,00 117,92 93,76
31 - Vzdělávání a školské služby 2 026 797,60 1 874 000,00 2 094 000,00 108,15 96,79
3314 - Činnosti knihovnické 2 600,40 5 000,00 5 000,00 52,01 52,01
3319 - Ost. záležitosti kultury 5 000,00 12 000,00 12 000,00 41,67 41,67
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 354,00 5 000,00 5 000,00 47,08 47,08
3341 - Rozhlas a televize 6 465,00 1 000,00 12 000,00 646,50 53,88
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 27 543,00 24 500,00 30 332,00 112,42 90,81
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 43 962,40 47 500,00 64 332,00 92,55 68,34
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 120,00 1 000,00 1 000,00 12,00 12,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 120,00 1 000,00 1 000,00 12,00 12,00
3613 - Nebytové hospodářství 209 418,62 200 000,00 213 000,00 104,71 98,32
3631 - Veřejné osvětlení 48 058,00 60 000,00 60 000,00 80,10 80,10
3632 - Pohřebnictví 25 474,50 15 600,00 35 600,00 163,30 71,56
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 169 534,00 413 000,00 210 800,00 41,05 80,42
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 452 485,12 688 600,00 519 400,00 65,71 87,12
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 6 908,50 6 600,00 7 600,00 104,67 90,90
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 214 335,19 280 000,00 280 000,00 76,55 76,55
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 45 272,00 60 000,00 60 000,00 75,45 75,45
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 163 493,90 90 000,00 166 954,00 181,66 97,93
37 - Ochrana životního prostředí 430 009,59 436 600,00 514 554,00 98,49 83,57
3 - Služby pro obyvatelstvo 2 953 374,71 3 047 700,00 3 193 286,00 96,91 92,49
5512 - PO - dobrovolná část 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
55 - PO a integrov. záchran. systém 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
6112 - Zastupitelstva obcí 500 150,00 469 600,00 502 600,00 106,51 99,51
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 12 211,00
12 211,00
100,00
6171 - Činnost místní správy 650 531,28 601 520,00 659 520,00 108,15 98,64
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 162 892,28 1 071 120,00 1 174 331,00 108,57 99,03
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 62 166,70 60 000,00 60 000,00 103,61 103,61
6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 43 000,00 30 000,00 45 000,00 143,33 95,56
6399 - Ostatní finanční operace 368 611,60 14 500,00 374 420,00 2 542,15 98,45
63 - Finanční operace 473 778,30 104 500,00 479 420,00 453,38 98,82
6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 636 670,58 1 175 620,00 1 653 751,00 139,22 98,97
Výdaje celkem 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28
3. Financování 2016Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách


Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -973 603,49
-16 939,00
5 747,70
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -250 200,00 -250 200,00 -250 200,00 100,00 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 223 803,49 -250 200,00 -267 139,00 489,13 458,11
4. MajetekÚčet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav


Dlouhodobý nehmotný majetek

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 191,80
61 191,80


Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby 28 219 855,48 492 999,60 28 712 855,08


022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 651 171,00 849 161,00 1 500 332,00


028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 734 526,39 49 081,50 2 783 607,89


Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky 6 279 465,00 45 941,00 6 325 406,00


032 - Kulturní předměty 6,00
6,00


Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 000,00 27 200,00 97 200,00


Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -61 191,80
-61 191,80


Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám -8 271 014,00 -493 758,00 -8 764 772,00


082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -328 821,00 -59 832,00 -388 653,00


088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 734 526,39 -49 081,50 -2 783 607,89


5. PohledávkyÚčet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav


Krátkodobé pohledávky

311 - Odběratelé 157 134,80 -130 560,33 26 574,47


314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 110 898,00 -6 140,00 104 758,00


315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 950,00 3 000,00 5 950,00

8. Peněžní a ostatní fondyNázev fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav
9. Stavy na běžných účtech a v pokladněÚčet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav


231 00 - Základní běžný účet ÚSC; - ČS 2 738 773,58 884 694,29 3 623 467,87


231 01 - Základní běžný účet ÚSC; - ČNB 507 049,81 88 909,20 595 959,01


CELKEM 3 245 823,39 973 603,49 4 219 426,88


6. ZávazkyÚčet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav


Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé 23 571,00 -15 814,00 7 757,00


324 - Krátkodobé přijaté zálohy
52 230,00 52 230,00


331 - Zaměstnanci 74 417,00 10 734,00 85 151,00


336 - Sociální pojištění 16 946,00 3 257,00 20 203,00


337 - Zdravotní pojištění 12 291,00 1 545,00 13 836,00


342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 13 485,00 2 535,00 16 020,00


343 - Daň z přidané hodnoty 543,74 22 366,94 22 910,68


349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím 1 500,00 -1 500,00374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
16 939,00 16 939,00


378 - Ostatní krátkodobé závazky 1 547,22 -1 547,22Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry 1 902 684,00 -250 200,00 1 652 484,00
7. Stav úvěrů a půjčekÚčet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav


451 01 - Dlouhodobé úvěry; dl.úvěr č.1 403 684,00 -150 000,00 253 684,00


451 02 - Dlouhodobé úvěry; dl.úvěr č.2 1 499 000,00 -100 200,00 1 398 800,0010. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy


Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

Ze státního rozpočtu 29 150,00 12 211,00 16 939,00

Od státních fondůCelkem 29 150,00 12 211,00 16 939,00


10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 29 150,00 12 211,00 16 939,00

Celkem ze státního rozpočtu 29 150,00 12 211,00 16 939,00


10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč


10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 75 000,00
75 000,00
4222 Invest.přijaté transf.od krajů 220 000,00
220 000,00

Vyvěšeno dne: 30. 05. 2017

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!